Kompetanse og roller

Den ansatte kjenner egen situasjon best. Arbeidsgiver kjenner bedriften og sine medarbeidere og har ansvar for daglig drift. Dialog mellom den ansatte og arbeidsgiver er en forutsetning for god tilrettelegging.

En dialog mellom ansatt og arbeidsgiver om arbeidsmuligheter vil sikre aktivt arbeidsforhold i stedet for passivt sykefravær eller for tidlig pensjonering. Ved å fokusere både på hva som kan tilrettelegges på arbeidsplassen og på hva den ansatte kan bidra med, vil samtalen kunne synliggjøre nye løsninger.

Ved behov kan personalavdeling, bedriftshelsetjeneste eller fastlege bistå. Videre kan NAV kontaktes for hjelp og støtte; økonomisk støtte, hjelpemidler, prøve ut andre arbeidsoppgaver med mer.

NAV-kontoret

NAV-kontoret har oversikt over alle NAV sine tjenester. Før NAV kan utløse tiltak og virkemidler for at den ansatte kan fortsette eller komme i jobb, gjøres en behovsvurdering gjennom samtale med ansatt og eventuelt arbeidsgiver. Det lages en plan for videre samarbeid. NAV-kontoret kan henvise til andre enheter i NAV ved behov for videre utredninger og tjenester.

NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidslivssenter for et mer inkluderende arbeidsliv (IA) finnes i alle fylker. Sentrene er en viktig samarbeidspartner overfor virksomheter som har valgt å inngå samarbeidsavtale med NAV. Virksomhetene får en fast kontaktperson ved arbeidslivssenteret. NAV Arbeidslivssenter kan hjelpe til med å analysere, planlegge og evaluere utfordringer på arbeidsplassen og hjelpe til med å anbefale tiltak for å bli en mer inkluderende virksomhet.. Les mer om arbeidslivssenteret

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral finnes i alle landets fylker og gir råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging av arbeidsplasser. Hjelpemiddelsentralen kan låne ut hjelpemidler når arbeidstaker har omfattende og varige (over to år) funksjonsnedsettelser. Tolketjenesten for døve, hørselshemmede og døvblinde er en del av hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralene kan kontaktes for råd også når arbeidsgiver er ansvarlig for å finansiere utstyret eller tilretteleggingen. Les mer om hjelpemiddelsentralen

NAV Arbeidsrådgivning

NAV Arbeidsrådgivning samarbeider med NAV-kontoret og andre NAV-enheter om personer med omfattende psykiske og sammensatte helseplager.