Tolking på arbeidsplassen

Den som er døv, hørselshemmet eller døvblind kan få tolkehjelp for å kunne utføre arbeidet.

Denne rettigheten gjelder ikke tolking på andre språk (språktolking).

Hva inneholder tolking på arbeidsplassen?

Tolkingen kan foregå gjennom bildetelefon (fjerntolking), eller ved at en tolk er til stede på arbeidsplassen. Bildetolking fungerer på lik linje med vanlig tolking, med unntak av at tolkingen foregår via bildetelefon, og tolken er dermed ikke fysisk til stede.

Tolkingen kan bli organisert på forskjellige måter. Dersom det er flere på arbeidsplassen som har bruk for tolking, kan arbeidsgiver ansette én eller flere tolker på heltid. Arbeidsgiver får dekket utgifter for å ha tolken(e) ansatt gjennom folketrygden, og har i tillegg arbeidsgiveransvaret for tolken(e).

Ved å ta kontakt med tolketjenesten, blir arbeidstaker og arbeidsgiver sammen med tolketjenesten enige om hvordan behovet for tolking best kan bli dekket.

For arbeidstaker

Varighet
Du kan få tolking så lenge arbeidsforholdet varer. Ved nytt arbeidsforhold må du kontakte tolketjenesten på nytt.

Hvordan søker du?
For å få innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede må du først søke og få et vedtak på at du fyller vilkårene. Når søknaden er innvilget, kan du bestille tolk fra tolketjenesten til konkrete oppdrag fortløpende. Les mer om hvordan du søker om tolk.