Har du ansatte som sliter psykisk?

NAV har virkemidler, støtteordninger og kompetanse for å hjelpe medarbeidere med psykiske problemer.

I hvert fylke har NAV et arbeidslivssenter. Senteret gir hjelp og bistand til IA-virksomheter tilpasset bedriftens egne behov. Hjelp til å forbedre sykefraværet og til å inkludere mennesker med nedsatt arbeidsevne inn i virksomheten er eksempler på bistand. Senteret kan også bistå med veiledning og råd til ledere i krevende enkeltsaker.

I hvert senter skal det være tilgang på en arbeidsgiverlostjeneste, med kompetanse på arbeid og psykisk helse og rusproblemer. Arbeidsgiverlosene skal blant annet støtte og veilede virksomheter i hvordan legge til rette for å beholde eksisterende medarbeidere med psykiske helseproblemer. De kan også bistå arbeidsgivere i prosessen med å inkludere nye medarbeidere.

Mer kunnskap om arbeid og psykisk helse

Mange arbeidsgivere ønsker mer kunnskap om hvordan møte medarbeidere med psykiske helseproblemer, og hvordan håndtere psykisk helse på arbeidsplassen. Sees i morgen! er en kurspakke som NAV har utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Arbeidslivssentrene kan også bistå virksomheter som ikke har samarbeidsavtale (IA-avtale) i saker som er knyttet til inkludering av unge med nedsatt funksjonsevne og arbeid og psykisk helse.

Tilbud til ansatte med psykiske helseproblemer

NAV har noen tilbud som er direkte rettet mot ansatte som har psykiske helseproblemer. Som arbeidsgiver kan det være nyttig å være klar over de mest sentrale av dem:

Gjennom ordningen Raskere tilbake kan sykmeldte få raskere avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering gjennom NAV.

Senter for jobbmestring er et tilbud i noen fylker. Tilbudet er til personer med lettere til moderate psykiske helseproblemer og innebærer veiledning i hvordan personen kan håndtere og mestre symptomer på lettere psykiske lidelser i arbeidssammenheng. Erfaringene så langt viser gode resultater.