Finn riktig kompetanse gjennom hurtigsporet

Flere flyktninger har kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Kanskje finner du din neste ingeniør, snekker eller kokk blant deltakerne på introduksjonsprogrammet?

NAV samarbeider med alle arbeidsgivere for å få flere flyktninger i arbeid. NAV kan bidra med hjelp til rekruttering og tilrettelegging, og har ulike støtteordninger som kan bidra til at bedrifter vil la arbeidssøkere få prøve seg i jobb. Et eksempel på det siste er lønnstilskudd, som kan gis for en periode.

Slik gjør du:

Kontakt NAVs Arbeidsgivertelefon på telefonnummer 55 55 33 36 (tastevalg 1 for arbeidsgiver + tastevalg 3 for «rekruttering, permittering og arbeidsrettet tiltak»). Eller ta kontakt med markedskontakten i ditt fylke.

Det er viktig at alle parter, - arbeidssøker, arbeidsgiver, NAV og introduksjonsprogrammet, har dialog på forhånd, slik at betingelser, tidshorisont og gjensidige forventninger avklares. Det kan være hensiktsmessig å kombinere perioden med lønnstilskudd med introduksjonsprogrammets norskopplæring. 

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd er et av NAVs arbeidsmarkedstiltak, og dreier seg om en refusjonsordning for arbeidsgivere. I en periode kan deler av lønnen som utbetales til den nyansatte, refunderes av NAV.

Hvordan inngå en avtale om lønnstilskudd?

  • Arbeidstakeren ansettes på ordinære vilkår, herunder ordinær midlertidig ansettelse.
  • Arbeidsgiver inngår samtidig med tilsettingen en avtale om lønnstilskudd med NAV.

Mer om hurtigsporet:

Kontaktpersoner for hurtigsporet i NAV:

Fakta

Hva er hurtigsporet?

For det store flertall av flyktninger som får opphold i Norge, vil arbeid være den beste form for integrering.

I 2016 ble det inngått en samarbeidserklæring mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om raskere integrering av innvandrere med fluktbakgrunn i arbeidslivet. Samarbeidserklæringen legger opp til at det etableres et hurtigspor for flyktninger som har med seg kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet.

Hurtigsporet er for deltakere i introduksjonsprogrammet som allerede har kompetanse som er etterspurt i det norske arbeidsmarkedet, og derfor bør komme raskt ut på en relevant arbeidsplass. NAV tilbyr lønnstilskudd og andre virkemidler til arbeidsgivere for å stimulere til raskere overgang til arbeid.

Målet med hurtigsporet er å legge til rette for en rask og direkte inkludering i arbeidslivet for innvandrere med fluktbakgrunn som kan klare seg uten lange, forutgående opplæringsløp.