1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket». 

Økt ledighet i fylket

Det er brudd i statistikken over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av en ny registreringsmetode for arbeidssøkere. – De bruddjusterte tallene viser at Innlandet hadde en økning i antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor, mens den bruddjusterte bruttoledigheten hadde en tilsvarende nedgang. Årsaken til dette er at andelen arbeidssøkere på tiltak i Innlandet var lavest i landet, sier Lien. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i januar måned.

Region Nord-Østerdal hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent, etterfulgt av Lillehammerregionen med 1,5 prosent. Ledigheten var høyest i Kongsvingerregionen med 2,7 prosent. 

Høyest ledighet innen butikk- og salgsarbeid

Denne måneden var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid med 550 helt ledige arbeidssøkere. Ledigheten innen bygg og anlegg og industriarbeid var også blant de høyeste i fylket med henholdsvis 536 og 494 personer. 

Stor tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i januar måned en tilgang på 2 124 ledige stillinger. Dette var imidlertid noe lavere enn i samme måned i fjor. Klart flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 631 stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen flere andre store yrkesgrupper. 

Utviklingen fremover

Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i fylket vårt, og tilgangen på ledige stillinger er stor. – Med bakgrunn i en noe endret ledighetsutvikling i andre halvår i 2018, sammenlignet med tidligere år, har vi likevel prognosert med en svak økning i gjennomsnittlig ledighet i 2019, som vi venter skal bli på 1,9 prosent, avslutter direktør Lien.

Vår prognose for 2019 kan leses her. 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011