Økning i antall uføre

49 899 personer i Øst-Viken, en andel på 10,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, mottok uføretrygd ved utgangen av første kvartal. Det er en økning på 2 553 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen er på 5,4 prosent.

Uføreandelen har økt svakt de siste ti årene, og vokser raskere enn befolkningen i nevnte aldersgruppe. En stor del av økningen kan tilskrives regelverksendringene for arbeidsavklaringspenger (AAP) som ble innført 1. januar 2018.

- Regelverksendringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden, og brorparten av nye uføretrygdede kommer fra AAP, sier fungerende direktør i NAV Øst-Viken, Lise Westly.

Færre går ut av uføretrygd, flere kommer til

Det blir stadig flere nye mottakere av uføretrygd. I løpet av årets tre første måneder har antallet uføretrygdede økt med 1 279 personer. Samtidig blir det færre som går ut fra uføretrygd. I første kvartal gikk 742 personer ut av ordningen.

Økt tilgang kombinert med redusert avgang fører til at antall mottakere øker. NAV Øst-Viken forventer at veksten i antallet uføretrygdede vil fortsette å øke i tiden fremover.

– Over 40 prosent av AAP-mottakerne i Øst-Viken har hatt AAP i mer enn to år. Vi forventer derfor at antallet uføretrygdede i regionen vil øke som følge av regelverksendringene på AAP, sier Westly.

Mulighet for å jobbe uten å miste uføretrygden

Direktøren ønsker samtidig å minne om uføre-reformen fra 2015, som gjør det lettere for uføre å kombinere trygd og arbeid, og å øke arbeidsinnsatsen dersom de har mulighet for det.

- Å være helt eller delvis i arbeid skal alltid lønne seg økonomisk, sier Westly.

NAV har lagt til rette for at arbeidsgivere og arbeidssøkere skal finne hverandre i den nye selvbetjeningsløsningen arbeidsplassen.no. Her er det mulig å registrere at man ønsker deltidsstilling, noe som for mange kan være et første skritt tilbake til arbeid.

- I dagens gunstige arbeidsmarked vil vi oppfordre arbeidsgivere til å gi folk som står utenfor arbeidslivet en sjanse. Vi står sammen med arbeidsgiverne og personer med nedsatt arbeidsevne om Inkluderingsdugnaden, sier Westly.

Økning i nesten alle kommuner

Nesten alle kommunene i Øst-Viken hadde økning i antallet uføretrygdede sammenlignet med samme kvartal i fjor. Blant de største Østfold-kommunene var andelen uføretrygdede henholdsvis 15,6 prosent i Halden, 14,6 prosent i Moss, 15,5 prosent i Sarpsborg og 14,5 prosent i Fredrikstad. I Akershus var andelen uføretrygdede 7,8 prosent i Ski, 7,1 prosent i Lørenskog og 7,6 prosent i Skedsmo og Ullensaker.

Østfold er det fylket i landet med størst andel uføre. Totalt mottar 27 514 mennesker uføretrygd i Østfold, noe som utgjør en andel på 14,8 prosent. Det er en økning på 4,4 prosent. Akershus har den nest laveste andelen uføretrygdede i landet. 7,3 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år mottok uføretrygd i første kvartal.

Se hovedtall og grafikk under "Relatert informasjon"

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no 

 

 

Fakta

Ny region: NAV Øst-Viken

Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre. De finner du i vedlagte statstikknotater.