Satsinger og aktiviteter

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Troms og Finnmark.

Utvidet oppfølging

Dette er for deg som: • Ønsker å komme ut i jobb • Kan se deg selv i jobb • Har behov for tett oppfølging for å komme i jobb, beholde jobb og mestre jobbhverdagen

NAV + UiT-forskning = suksess!

Liss Daviid fikk jobb gjennom et av NAV-tilbudene som Norges arktiske Universitet bidrar til å forbedre.

HelseIArbeid i Nord-Norge

Tidligere Raskere tilbake-tjenester med god effekt på muskel- og skjelettplager og psykiske plager er videreutviklet til et tilbud for personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme i arbeid. Det er dannet et HelseIArbeid-senter i Tromsø, og fagressurser i spesialisthelsetjenesten er samlokaliserte for å gi et mer helhetlig tilbud til denne målgruppen. I tillegg har vi tilgang til NAV-personell som kan bistå i arbeidsrelaterte problemstillinger.

Tett oppfølging av jobbspesialist

NAV Troms og Finnmark har jobbspesialister på flere steder, enten ansatt på NAV-kontor eller hos våre samarbeidspartnere i helse. De gir tett individuell oppfølging til personer som har omfattende og sammensatte støttebehov for å kunne få og beholde en jobb.

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter i forhold til arbeidslivet. I alle fylker/regioner er det ansatt koordinatorer for arbeid, psykisk helse og rus.

Unge med nedsatt funksjonsevne

Unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne møter ofte utfordringer når de skal ut i arbeidslivet. Gjennom å samle innsatsen er målet at flere skal få slippe til.

Senter for jobbmestring i Troms

Et tilbud til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng.