Satsinger og aktiviteter

Her finn du informasjon om satsingsområde, aktivitetar og prosjekt i Vestland.

Inkluderingsdugnaden og NAV Vestland

Inkluderingsdugnaden er eit felles samfunnsoppdrag for å inkludere fleire i jobb. Arbeidsgivarar blir særleg oppfordra til å bidra inn i dugnaden saman med NAV.

#syktbrajobb

Prosjektet #syktbrajobb tilbyr individuell jobbstøtte til unge arbeidssøkarar under 35 år, som mottek uføretrygd og som har ynskje om å kome ut i ordinært løna arbeid.

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en fleire tilbod og tiltak for å hjelpe personar med psykiske helseproblem og som slit i arbeidslivet. I alle fylke er det òg tilsett ein fylkeskoordinator for arbeid, psykisk helse og rus.

IPS - individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte (IPS) er ei kunnskapsbasert tilnærming som i hovudsak blir tilbydd menneske med moderate til alvorlege psykiske lidingar og/eller rusmiddelproblem, som ønskjer hjelp til å skaffe og behalde vanleg, lønna arbeid.