Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå Arbeids- og velferdsdirektoratet.

2 000 fleire fekk uføretrygd i 3. kvartal 2019

Talet på personar som får uføretrygd har auka med 2 000 i tredje kvartal 2019, og ved utgangen av september var det i alt 348 800 mottakarar. Dei uføretrygda utgjer 10,2 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år. Det er same prosentdel som førre kvartal.

Stabil arbeidsløyse i oktober

I oktober blei det registrert 100 færre heilt arbeidslause, ifølgje sesongjusterte tal frå NAV. Bruttoarbeidsløysa, som i tillegg inkluderer arbeidssøkjarar som tek del i arbeidsmarknadstiltak, var uendra sidan førre månad.

Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold.

Stadig færre får arbeidsavklaringspengar

Ved utgangen av 3. kvartal 2019 fekk 115 424 personar arbeidsavklaringspengar (AAP). Det er ein nedgang på 3 500 personar frå førre kvartal, som svarar til ein reduksjon på 3 prosent.

Nedgang i arbeidsledigheten i september

I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 600 personer.

Sykefraværet er stabilt

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 2. kvartal 2019 var 5,9 prosent. Det er samme nivå som i forrige kvartal.

Nedgang i ledigheten i august

I løpet av august ble det 500 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 1 100 personer.

Økning i ledigheten i juli

Antallet registrerte helt ledige økte med 600 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, økte med 1 200 personer.

Svak økning i sykefraværet

Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det tilsvarer en økning på 1,1 prosent fra forrige kvartal.

Økt ledighet i mai

Antallet registrerte helt ledige økte med 500 personer fra april til mai, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, steg med 800 personer.

Flere får mer utbetalt i alderspensjon med AFP

I mars 2019 mottok 76 300 alderspensjonister også AFP. Antallet er mer enn doblet de siste fem årene. Denne gruppen mottar i gjennomsnitt 5 600 kroner i AFP i måneden. Det tilsvarer et påslag på alderspensjonen på nesten 30 prosent.

Flere uføretrygdede i løpet av 1. kvartal 2019

Per mars 2019 var det i alt 343 400 mottakere av uføretrygd. Det innebærer en økning på 4 200 uføretrygdede siden utgangen av forrige kvartal (1,2 %). Andelen uføre var på 10,1 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Det utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal og 0,4 prosentpoeng på ett år.

Stor nedgang i ledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 1 400 personer fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt også med 1 400 personer.

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra februar til mars, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt med 800 personer.

Stabilt sykefravær

Sykefraværet for 4. kvartal 2018 var 5,8 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er samme nivå som i forrige kvartal.

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 700 personer fra januar til februar, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt like mye.

Menn får mest i alderspensjon, men kvinnene følgjer etter

Nye tal frå NAV viser at menn i gjennomsnitt fekk ein fjerdedel meir i alderspensjon enn kvinner i 2018. Samstundes får kvinnene meir enn tidlegare. For ti år sidan fekk menn 38 prosent høgare alderspensjon enn kvinner, no er skilnaden 27 prosent.

Kraftig økning i antall uføretrygdede i 2018

Per desember 2018 var det i alt 339 200 mottakere av uføretrygd. Det innebærer en økning på 13 400 uføretrygdede det siste året (4,1 %). Siden utgangen av forrige kvartal var det en økning på 5 100 personer. Andelen uføre er nå på 10 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. På ett år har andelen økt med 0,4 prosentpoeng.

1 200 færre helt ledige i januar

Ved utgangen av januar var det registrert 71 100 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 86 400 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Kraftig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2018

Ved utgangen av desember 2018 mottok 124 000 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 16 700 personer fra utgangen av desember 2017. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal gikk antallet ned med 4 800 personer.

63 500 helt ledige i desember

Ved utgangen av desember var det registrert 63 500 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 79 000 personer. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sykefraværet er stabilt

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 3. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Det er samme nivå som i forrige kvartal.

62 400 helt ledige i november

Ved utgangen av november var det registrert 62 400 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør en andel på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, lå på 78 400 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

9 700 færre minstepensjonister

Det siste året har antallet minstepensjonister sunket med 6,2 prosent. I september 2018 var antallet minstepensjonister 146 400. Totalt antall alderspensjonister var 933 400 ved utgangen av september.

2 100 flere uføretrygdede i 3. kvartal

Ved utgangen av september 2018 var det i alt 334 200 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 2 100 uføretrygdede siden forrige kvartal og tilsvarer en andel på 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Dette er samme andel som ved utgangen av forrige kvartal.

Nedgang i sykefraværet

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 2. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Det er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med forrige kvartal.

Nedgang i ledigheten i august

Antallet registrerte helt ledige gikk ned med 1 300 personer i løpet av august, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, gikk ned med 2 400 personer.

Flere uføretrygdede i 2. kvartal

Ved utgangen av juni 2018 var det i alt 332 100 mottakere av uføretrygd. Dette tilsvarer en andel på 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år, en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Flere ledige i juli

Antallet registrerte helt ledige økte med 2 900 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, økte med 3 000 personer.

Færre arbeidsledige i juni

Antallet registrerte helt ledige falt med 400 personer fra mai til juni, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt også med 400 personer.

Svak nedgang i sykefraværet

Sesong- og influensajusterte tall viser at sykefraværet for 1. kvartal 2018 var 6,4 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i 4. kvartal 2017.

1 700 færre helt ledige i mai

Antallet registrerte helt ledige falt med 1 700 personer fra april til mai, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2 500 personer.

Færre tar ut alderspensjonen tidleg

Etter pensjonsreforma har mange tatt ut alderspensjonen i alderen mellom 62 til 66 år, gjerne i kombinasjon med jobb. – No ser vi ein nedgang i tidleg uttak, seier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

Stabil arbeidsledighet i april

Antallet personer som er registrert som helt ledige holdt seg uendret fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 200 personer.

Stabil ledighet

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk opp med 300 i mars, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 300 personer.

Sykefraværet er stabilt

Det totale sykefraværet har holdt seg stabilt fra 3. til 4. kvartal 2017 og er på 6,5 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall.

Færre arbeidsledige i februar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 500 i februar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 600 personer.

Flere uføretrygdede i 2017

Ved utgangen av 2017 var det i alt 325 900 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 7 600 personer eller 2,4 prosent i forhold til samme tidspunkt i 2016.

Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 200 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2 700 personer.

1048 personar melde for trygdesvindel i 2017

NAV har meldt trygdesvindel for til saman 187 millionar kroner i 2017. Dei fleste av meldingane til politiet gjeld dagpengar og arbeidsavklaringspengar (AAP).

Liten nedgang i ledigheten i desember

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 200 i desember, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 400 personer.

Sykefraværet er fortsatt stabilt

Sykefraværet i 3. kvartal 2017 er på 6,5 prosent og er dermed uendret sammenlignet med forrige kvartal, viser sesong- og influensasjusterte tall.

Ledigheten fortsetter å falle

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 i november, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt også med 1 700 personer.

Høyere minstepensjon har gitt flere minstepensjonister

Antallet minstepensjonister har steget med 4 900 fra august til september i 2017. Ved utgangen av september 2017 var det 912 100 personer som mottok alderspensjon – av disse var 156 100 minstepensjonister.

Nedgang i arbeidsledigheten i oktober

Antall personer registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 i oktober, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 900 personer.

Færre nye ledige i september

Antall personer registrert som helt ledige holdt seg uendret i september, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, gikk ned med 600 personer.

Svak nedgang i sykefraværet

Fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017 gikk sykefraværet i Norge ned fra 6,4 til 6,3 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall.

Arbeidsledigheten faller videre i august

I august ble det 1 400 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 200 personer.

Svak økning i uføreandelen

I juni i år var det i alt 321 800 mottakere av uføretrygd. Dette tilsvarer en andel på 9,6 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år, en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Færre mottar arbeidsavklaringspenger

På ett år har det blitt 3 000 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Mesteparten av nedgangen har kommet det siste kvartalet.

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

I juni ble det 600 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 100 personer.

Markant nedgang i arbeidsledigheten i mai

I mai ble det 1 900 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 300 personer.

Trygdesvindel for 50,4 millioner kroner

Mellom januar og april ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel. Det er færre enn på samme tid i fjor. Fortsatt topper dagpenger statistikken.

Fortsatt stabil andel uføre

Ved utgangen av første kvartal 2017 var det totalt 321 300 mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 4 200 uføre sammenlignet med for ett år siden.

Færre arbeidsledige i april

I april ble det 400 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 700 personer.

Færre mottar arbeidsavklaringspenger

På ett år har det blitt 1 600 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger, men antall mottakere øker blant de unge.

Fjerde måned på rad med nedgang i arbeidsledigheten

I mars ble det 1 500 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 000 personer.

Svak økning i sykefraværet

Fra 3. til 4. kvartal 2016 økte det totale sykefraværet med 1,6 prosent og er nå på 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall.

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

I februar ble det 900 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 800 personer.

Stabil andel uføre i 2016

Ved utgangen av året var det totalt 318 200 mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 3 500 uføre sammenlignet med for ett år siden.

Lavere andel alderspensjonister i jobb

I tredje kvartal 2016 var 56 prosent av alderspensjonistene i aldersgruppen 62–66 år i jobb. Det er en nedgang på ett prosentpoeng fra samme periode året før.

1 200 færre arbeidsledige

I januar ble det 1 200 færre helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1 100 personer.

1 100 flere helt ledige

I løpet av november ble det 1 100 flere helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledig og arbeidssøkere som deltar på tiltak, bruttoledigheten, økte med 500 personer.

Stabil andel uføre

Andelen uføre i befolkningen holdt seg stabil på 9,5 prosent i tredje kvartal.

Liten økning i ledigheten

I løpet av oktober ble det 300 flere helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak økte også med 300 personer.

Færre med arbeidsavklaringspenger

På ett år har det blitt 3 100 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger, men antall mottakere øker blant de unge.

Nedgang i ledigheten

Stadig færre melder seg arbeidsledig hos NAV. I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Trygdesvindel for 183 millioner

NAV har anmeldt 907 personer for trygdesvindel hittil i 2016. De fleste har jobbet og hatt inntekt uten å melde fra til NAV.

Færre jobber ved siden av alderspensjonen

57 prosent av alderspensjonistene i alderen 62–66 år var i jobb ved utgangen av 2. kvartal 2016. Det er en nedgang på 2 prosentpoeng fra samme periode i 2015.

1 000 færre ledige

I løpet av august ble det 1 000 færre helt ledige ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 300 personer.

Færre med arbeidsavklaringspenger

På ett år har det blitt 3 900 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger, men antall mottakere øker blant de unge.

Stabil andel uføre

I løpet av andre kvartal har andelen uføre i befolkningen holdt seg stabil på 9,5 prosent.

Nedgang i arbeidsløysa

I løpet av juli vart det 500 færre heilt arbeidslause, viser sesongjusterte tal frå NAV. Summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak minka med 200 personar.

30 000 flere alderspensjonister

Antall alderspensjonister har økt kraftig de siste årene og økningen fortsetter. 1 av 3 i alderen 62-67 år mottar alderspensjon.

Trygdesvindel for 100 millioner

NAV anmeldte 478 personer for trygdesvindel mellom januar og april i år. Flest anmeldes for svindel av dagpenger.

Stadig yngre uføre

Andelen uføre i befolkningen holdt seg på 9,4 prosent i fjerde kvartal 2015. Det blir stadig flere uføre under 55 år, mens det blir færre eldre.

200 000 flere alderspensjonister de siste fem årene

Antall alderspensjonister vokser fortsatt raskt. Knapt 870 000 mottok alderspensjon ved utgangen av 2015. Det er 31 000 flere enn for ett år siden og i overkant av 200 000 flere enn i 2010 – rett før pensjonsreformen trådte i kraft.

Aldri anmeldt mer trygdesvindel

NAV anmeldte trygdesvindel for 302 millioner kroner i 2015. – Det er svært alvorlig når folk bevisst oppgir feil informasjon for å tilegne seg goder de ikke har krav på, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Fortsatt økning i ledigheten

Det har blitt 600 flere arbeidsledige nå i desember, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har økt med 700 personer.

Stabil andel uføre

Andelen uføre i befolkningen holdt seg på 9,4 prosent i tredje kvartal 2015.

Ledigheten økte kraftig i oktober

Det ble 2 100 flere arbeidsledige i oktober, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 2 000 personer.

Stadig færre mottar arbeidsavklaringspenger

4,5 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år mottar arbeidsavklaringspenger. Det er 3 000 færre enn for ett år siden. Blant de unge er det likevel en liten økning. Svært mange av dem har psykiske lidelser.

Flere arbeidsledige i september

Det ble 600 flere arbeidsledige i september, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 900 personer.

Flere anmeldes for trygdesvindel

NAV har aldri anmeldt mer trygdesvindel enn i 2015. Hittil i år er 1057 personer anmeldt for å ha svindlet NAV for til sammen 222 millioner kroner.

Over 200 000 har nedsatt arbeidsevne

Antall personer registrert med nedsatt arbeidsevne er på samme nivå som for ett år siden. Likevel blir det flere unge, og svært mange av dem har psykiske lidelser.

Ledigheten fortsatte å øke i august

Det ble 700 flere arbeidsledige i august, viser sesongjusterte tall fra NAV.* Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 1 000 personer.

Fortsatt stabil andel uføre

Uføreandelen i befolkningen holdt seg stabil på 9,4 prosent i andre kvartal 2015.

Oppgang i ledigheten

Det ble 600 flere arbeidsledige i juli, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 2 500 personer.

Nedgang i oljebransjen gir økt ledighet

Det ble 700 flere helt ledige i løpet av juni, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 1 600 personer.

Stabil i ledighet i mai

Det ble 200 flere helt ledige i mai, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 100 personer.

Trygdesvindel for rekordhøyt beløp

NAV anmelder for et stadig høyere beløp. Fra januar til april ble det anmeldt trygdesvindel for 118 millioner kroner. Det er 23 millioner kroner mer enn samme tid i fjor.

1 600 flere ledige

Det ble 1 600 flere helt ledige i løpet av april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2 100 personer.

Mer enn 200 000 har nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av mars var 206 000 personer registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV. Det er like mange som på samme tid i fjor. 6,2 prosent av befolkningen har nedsatt arbeidsevne.

Oljesektoren drar opp arbeidsløysa

I løpet av mars vart det 500 fleire heilt arbeidslause, ifølgje sesongjusterte tal frå NAV. Summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak auka med 300.

Over halvparten av alle menn tar ut alderspensjon fra 62 år

– Av dem som har muligheten til det, er det nå over halvparten av norske menn som tar ut alderspensjon ved første mulighet – fra 62 år. Det viser at mange legger stor vekt på å disponere pensjonspengene sine tidligst mulig, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV.

Nedgang i sjukefråværet

Fra 3. til 4. kvartal i fjor gjekk det totale sjukefråværet ned frå 6,6 til 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tal.

Stabil del uføre

Delen uføre i befolkninga heldt seg på 9,4 prosent i fjerde kvartal 2014.

Økt ledighet i januar

Det ble 600 flere helt ledige i løpet av januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 900 personer.

Trygdesvindel for 271 millioner i 2014

NAV anmeldte i 2014 trygdesvindel for 271 millioner kroner. Aldri før har NAV anmeldt svindel i denne størrelsen i løpet av ett år.

Stabilt arbeidsmarked

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var uendret i desember, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Moderat oppgang i sjukefråværet

Det totale sjukefråværet har auka med 1,6 prosent frå 2. til 3. kvartal i år og er no på 6,6 prosent, viser sesong- og influensajusterte tal.

Økt antall uføre

Antall uførepensjonister har økt fra andre til tredje kvartal 2014. Det skyldes at flere personer har gått ut maksperioden på arbeidsavklaringspenger (AAP). Økningen er mindre enn forventet.

Stabilt på arbeidsmarknaden i oktober

Det blei 400 fleire heilt arbeidslause i oktober, ifølgje sesongjusterte tal. Auken er størst innan ingeniør- og ikt-fag, der særleg etterspørselen etter arbeidskraft til oljesektoren har minka.

Færre med nedsatt arbeidsevne

Antallet som er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV fortsetter å falle, og har gått ned med 4 900 personer siden september i fjor. Blant de unge går derimot utviklingen motsatt vei.

Stabilt sykefravær i 2. kvartal

Fra første til andre kvartal i år holdt sykefraværet seg stabilt på 6,5 prosent, viser sesongjusterte tall.

Flere uførepensjonister

Både antall og andel uførepensjonister gikk svakt opp i andre kvartal 2014. Veksten i antallet vil fortsette ut året som følge av at mange med arbeidsavklaringspenger vil gå over til uførepensjon.

Arbeidsløysa auka i august

Arbeidsløysa auka med 900 personar i løpet av august, i følgje sesongjusterte tal frå NAV.

Færre med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av juni var 205 500 personer med nedsatt arbeidsevne registrert hos NAV, noe som utgjør 6,2 prosent av befolkningen. 152 400 av disse hadde rett på arbeidsavklaringspenger.

Lavere ledighet i juli

Det var 1 300 færre registrerte ledige i juli enn i juni, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Stabil ledighet i juni

Det var ingen økning i arbeidsledigheten i juni, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Flere arbeidsledige

Det ble 2 500 flere arbeidsledige i løpet av mai, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

40 000 flere alderspensjonister

Ved utgangen av første kvartal 2014 var det 810 000 alderspensjonister. Det er drøyt 40 000 flere enn for ett år siden. Omtrent 74 000 av alderspensjonistene er i aldersgruppen 62–66 år, og utgjør nå en fjerdedel av befolkningen i denne aldersgruppen.

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013

Fra 3. til 4. kvartal 2013 holdt det totale sykefraværet seg stabilt på 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall.