NAV forsker på barnefattigdom

Sigrun Vågeng deltar i dag på sofadialog på Oppvekstkonferansen for sammen med andre velferdsdirektører snakke om hvordan forebygge barnefattigdom.

Fattigdomsrapporten 2016 viser en negativ trend, hvor antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende.  

– For å snu denne utviklingen, trenger vi en felles og helhetlig innsats, sier Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik, som ønsker å trekke frem ett av tiltakene som inngår i Regjeringens strategi mot Barnefattigdom - prosjekt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier.

NAVs forskningsprosjekt, som pågår i 29 kommuner, vil fremskaffe kunnskap om hvordan man best kan jobbe for forebygge barnefattigdom fremover.

Sigrun Vågeng deltar i dag på Oppvekstkonferansen i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, hvor de lanserer Oppvekstrapporten 2017

En kunnskapsoppsummering foretatt av Fafo i 2014 konkluderte med at det ikke finnes svar på hva som synes å gi effekt i en helhetlig innsats med familier som lever med vedvarende lavinntekt. De kom likevel med en rekke anbefalinger om virksomme element, som er tatt inn i prosjektet.

Samme målgruppe, ulik metodikk

NAV jobber nå i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus med å fremskaffe kunnskap som per i dag ikke finnes. 29 NAV-kontor arbeider i sine kommuner/bydeler med å prøve ut en metodikk og fremskaffe kunnskap, som uansett resultat, vil være ny kunnskap til fagfeltet om hvordan vi best kan bidra i arbeidet med å bekjempe fattigdom.

­– NAV ønsker å bidra til å snu den negative trenden, og kunnskap fra dette forskningsprosjektet kan gi oss grunnlag mer effektiv innsats mot fattigdomsbekjempelse, sier Kjell Hugvik. 

Les mer om forskningsprosjektet: Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier