Frigjør tid til tettere oppfølging

Økt digitalisering har gitt brukerne våre bedre tilgjengelighet til NAVs tjenestetilbud, og det har endret måten brukerne kommuniserer med NAV på. Flere henvendelser går via digitale kanaler, og det er færre som ringer eller oppsøker NAV-kontor. Det frigjør tid til tettere arbeidsrettet oppfølging av de som trenger det mest.

I kapittelet om aktiviteter og resultater kan du også lese at:

  • Overgangen til arbeid for registrerte arbeidssøkere var 66 prosent, det samme som i 2017.
  • Markedsarbeidet er styrket med flere markedskontakter, og det er inngått flere intensjonsavtaler med store virksomheter. Avtalene omfatter samarbeid om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere med mål om arbeid. For å få flere i arbeid er det også arrangert et stort antall rekrutteringsaktiviteter.
  • Det er tilsatt flere jobbspesialister, som skal bidra til at personer som trenger tettere oppfølging blir inkludert i arbeidslivet.
  • Hjelpemiddelsentralene hadde høy måloppnåelse og mye aktivitet.
  • Saksbehandlingstidene totalt sett for nasjonale saker er kortere enn i 2017
  • Det var 67 millioner besøk på nav.no – 5 millioner flere enn i 2017.
  • Ventetiden på telefon har gått noe ned, særlig 2. halvår
  • Digital søknad om økonomisk sosialhjelp, digitalisering av sykefraværsoppfølgingen og en komplett løsning for digital søknad om foreldrepenger er noen av IT-leveransene i 2018.

Les mer i Aktiviteter og resultater, kapittel 3 i Årsrapport 2018.