Fakta om NAV

Help

Regionalisering i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV.

Kva er NAV?

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Organisering av NAV

NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunane, ei ytelseslinje og ei økonomilinje. Sjå meir informasjon og organisasjonskart under relatert informasjon.

Partnerskapet i NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester. Partnerskapet mellom kommune og stat er et av hovedgrepene i NAV-reformen, som skal gi brukerne én dør inn til de offentlige velferdstjenestene.

Organisering av NAV-kontoret

NAV-kontoret er tuftet på likeverdig partnerskap mellom stat og kommune og skal yte både statlige og kommunale arbeids- og velferdstjenester.

Tildelingsbrev

Her finner du tildelingsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet.

NAV og kunnskap

NAV er en av Norges største leverandører av statistikk og analyser. På denne siden finner du oversikt over alt kunnskapsstoffet NAV produserer eller finansierer, samt kunnskap om NAV.