Tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering for 2018

Tilskuddsordningen utlyses for 2019 på denne siden i slutten av oktober med søknadsfrist i begynnelsen av desember 2018.

Søknadsskjema, regelverk og andre relevante dokumenter finner du under Relatert informasjon.

Hvem kan få tilskudd?

Alle frivillige organisasjoner og stiftelser som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering.

Hva kan det gis tilskudd til?

Prosjekter og aktiviteter som gir personer fra målgruppen tilbud om aktiviteter innen ett eller flere av følgende temaer er prioritert:

  • Egenorganisering - Personer fra målgruppen går sammen, organiserer seg og arbeider sammen mot et felles mål.
  • Organisasjonsarbeid - Personer fra målgruppen får kompetanse eller også erfaring med hvordan man driver en organisasjon.
  • Brukerinnflytelse – Det er ikke nok at prosjektet det søkes om har god brukerinnflytelse i gjennomføringen. Det vi mener her er at prosjektet må ha som mål om å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen generelt. Det overordnede målet er å styrke målgruppens dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører.
  • Selvhjelpsaktiviteter - Dette kan eksempelvis være selvorganiserte selvhjelpsgrupper og samtalegrupper.
  • Likepersonsarbeid - er organisert rådgivning og støtte der personer som opplever, eller har opplevd, fattigdom deler erfaringer.
  • Interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom – Dette kan være å få fram synspunkter og perspektiver fra personer som opplever fattigdom og sette fokus på problemer de er opptatt av. Interessepolitisk arbeid er først og fremst aktuelt for å peke på utfordringer på systemnivå.

Prosjekter knyttet til disse temaene fra organisasjoner som er organisert og drevet av personer fra målgruppen selv, gis ekstra prioritet.

Tidsperiode for tilskudd

Tilskudd gis for 1 år av gangen. 1-årige prosjekter gis ekstra prioritert. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter og aktiviteter som er tildelt tilskudd tidligere år, men disse vil bli vurdert på lik linje med nye prosjekter og aktiviteter.

Søknadsskjema for 2018

Søknaden må fylles ut på eget søknadsskjema. Søkere bes om å lese gjennom regelverket før søknadsskjemaet fylles ut. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist.

Det må sendes inn en undertegnet, skannet søknad med vedlegg på e-post til direktoratet@nav.no innen utgangen av 12.desember 2017.

Det er mulig å sende inn signert papirutgave av søknaden dersom dere ikke kan sende inn på e-post. Papirsøknader sendes innen 12.desember 2017 til:

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 Oslo