Færre med arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av 2. kvartal 2018 mottok 136 500 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 2 000 personer fra utgangen av 1. kvartal 2018.

4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år er mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det siste året har nedgangen i antall mottakere vært på 8 200 personer.

– Nedgangen i antallet mottakere av arbeidsavklaringspenger har de foregående to årene holdt seg på rundt 3 500 i gjennomsnitt, og reduksjonen på drøyt 8 000 mottakere det siste året er dermed betydelig større. Denne reduksjonen bør sees i sammenheng med regelverksendringene for arbeidsavklaringspenger som ble innført 1. januar i år. Endringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

44 prosent i jobb

I 2. kvartal 2018 startet 11 700 personer på arbeidsavklaringspenger, 200 færre enn i 2. kvartal året før. 59 prosent mottok sykepenger rett i forkant.

Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i løpet av 3. kvartal 2017 var 44 prosent i jobb og 31 prosent uføretrygdet seks måneder senere.

Færre under 30 år

Ved utgangen av juni 2018 var det 27 600 personer i alderen 18 til 29 år som hadde arbeidsavklaringspenger, noe som tilsvarer 3,3 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Sammenlignet med utgangen av forrige kvartal er det en nedgang på 100 personer, mens i forhold til samme tid i fjor er det blitt 1 400 færre med arbeidsavklaringspenger i denne aldersgruppen.

Mest psykiske lidelser

Over 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. En tredjedel av mottakerne med psykiske lidelser har en depressiv lidelse, mens fibromyalgi og ryggsmerter er de to vanligste diagnosene innen muskel- og skjelettlidelser. Andelen med psykiske lidelser synker med alderen, mens det er omvendt for andelen med muskel- og skjelettlidelser. For gruppen under 30 år er andelen med psykiske lidelser på 70 prosent.

Nedgang i de fleste fylker

Aust-Agder er fylket med størst andel av befolkningen i alderen 18 til 66 år med arbeidsavklaringspenger (5,9 %), mens Akershus har lavest andel (3,3 %).

Fra forrige kvartal har det blitt 3,6 prosent færre med arbeidsavklaringspenger i Østfold. Den største økningen finner vi i Møre og Romsdal med 0,5 prosent.

Sammenlignet med året før har det blitt 2,9 prosent flere med arbeidsavklaringspenger i Aust-Agder. Bortsett fra en liten økning i Rogaland, ser vi en nedgang i resten av fylkene.

For mer informasjon, kontakt pressevakta på telefon 400 03 144.

Fakta

Utbetalinger i juni

G-regulering i 2017 ble gjort i mai, mens den i 2018 ble gjort i juni. Dette kan ha påvirket tallene for arbeidsavklaringspenger ved at noen personer som ikke lenger mottar ytelsen, vil kunne ha fått en etterutbetaling i juni 2018. Dermed kan juni-tallene være noe høyere enn de ville vært om G-reguleringen ble gjort i mai som foregående år.