Uføretrygd - Månedsstatistikk

Statistikk per januar - september 2019

Mottakere av uføretrygd

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen i antall mottakere

Per september 2019 var det 348 800 personer som mottok uføretrygd. En økning på 920 personer fra august måned. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år holdt seg på 10,2 prosent. Det er Østfold og Aust-Agder som har høyest andel uføre med henholdsvis 14,8 og 14,6 prosent. Lavest uføreandel har Oslo (5,8 %) og Akershus (7,4%). 

Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen 18-67 år. Per måned 2018-2019. Prosent.

Uføre_maanedsstatistikk_sept2019 

Kilde: NAV