Barnetrygd

Statistikk pr. 30. september 2019

Tabeller

Stor nedgang i antall mottakere av barnetrygd

Per 30. september 2019 var det 660 080 personer som mottok barnetrygd. Det er 1,6 prosent færre enn ved samme periode i 2018, en nedgang på 10 850 mottakere. Til sammenligning gikk antallet mottakere fra september 2017 til september 2018 ned med 0,3 prosent, om lag 2 000 mottakere. Størsteparten av nedgangen i år skyldes at reglene for barnetrygd i Polen ble endret 1.juli. Les mer i faktaboksen nederst på siden.

Fra 2010 steg antallet mottakere hvert år fram til og med 2017, før antallet begynte å synke. I perioden 2010 til 2019 har antallet mottakere steget med 2 prosent, en økning på 13 198 mottakere. Størst økning har det vært i de eldste aldersgruppene, mens det har vært størst nedgang i de yngste.

Den største nedgangen fra september 2018 til september 2019 finner vi blant menn, der det har blitt 10 prosent færre mottakere. Dette skyldes igjen nedgangen blant de polske mottakerne, og at de fleste av disse var menn. For kvinner har nedgangen vært på 0,5 prosent. Fra 2010 har antallet kvinner sunket med 1 prosent, mens for menn har antallet økt med 33,4 prosent.

En fjerdedel av alle mottakere av barnetrygd bor i Oslo eller Akershus.

Antall barn synker også kraftig

I september 2019 ble det utbetalt barnetrygd for 1 110 587 barn. Sammenlignet med september 2018 er det en nedgang på 1,7 prosent, som tilsvarer 19 161 færre barn. Denne store nedgangen er også en effekt av de nye reglene for barnetrygd i Polen.

Utviklingen i antall barn det utbetales barnetrygd for henger sammen med antall fødte og størrelsen på kullet som fyller 18 år. Antall fødte har de siste årene vært lavere enn tidligere, og i løpet av 1. halvår 2019 ble det født 1 prosent færre barn enn i 1. halvår 2018.

Mottakere av utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren bor med. 17,8 prosent av de som mottar barnetrygd mottar utvidet barnetrygd. Det tilsvarer 117 745 mottakere, en nedgang på 1,8 prosent fra samme periode i 2018.

På tross av at det er flere kvinner enn menn som mottar utvidet barnetrygd (78 prosent er kvinner), så er andelen høyere for menn. Av alle menn som mottok barnetrygd, var det 34,3 prosent som mottok utvidet barnetrygd, en økning fra 30,8 prosent i september i 2018. For kvinner er andelen 15,8 prosent, noe som er en nedgang fra 16,1 prosent i september 2018.

 

Fakta

Spesielle forhold i statistikken:

Fra og med 1.juli ble reglene for barnetrygd endret i Polen. EØS-reglene om barnetrygd (se kapittel 33 om barnetrygd) er slik at dersom foreldre bor i hver sitt land skal det landet der barnet bor utbetale barnetrygden uredusert. Sekundærlandet (der den andre forelderen bor) skal utbetale differansen mellom de to ytelsene. For polske arbeidstakere som har hatt opphold i Norge, men der barnet og den andre forelderen har bodd i Polen, har altså Norge utbetalt differansen mellom polsk og norsk barnetrygd. Nå som den polske barnetrygden har blitt høyere enn den norske, utbetaler ikke lenger Norge differansen til disse. Dette medførte en reduksjon på omtrent 8000 mottakere av barnetrygd mellom juni og september 2019.

Fra 1.mars 2019 ble satsen for barnetrygd økt fra 970 til 1 054 kroner. Endringene blir gjort automatisk, men for enkelte saker ble det nødvendig å behandle sakene manuelt. Dette gjelder saker der en person som allerede mottar barnetrygd fikk et nytt barn i løpet av første del av 2019. Manuell saksbehandling av disse sakene gjorde at saksbehandlingstiden var noe lenger enn i saker som gikk automatisk. Dette påvirket statistikken for antall barn i mars 2019 som viste et lavere antall barn enn det faktiske antallet. Det manuelle saksbehandlingen antas å være ferdig og antallet barn pr. juni 2019 skal være korrekt.

Fra og med mars 2017 er det foretatt enkelte kvalitetsforbedringer i statistikken når det gjelder antall mottakere. Endringene medfører redusert antall personer under 20 år. I tillegg er det endret fordeling i de to aldersgruppene under 30 år. Se Om statistikken.

Fra 1. oktober 2016 ble antall måneder foreldre eller annen omsorgsperson kan motta barnetrygd ved midlertidige utenlandsopphold redusert fra seks til tre måneder. De nye reglene gjelder for søknader fra og med 1. oktober 2016 eller senere.