Avtalefestet pensjon (AFP)

Statistikk pr. 30. september 2019

Tabeller

Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor (ny ordning fra 2011)

Avtalefestet pensjon i privat sektor – antall mottakere øker

Per september 2019 var det  83400 personer som mottok avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det er en økning på 12 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2018. Da var det 74400 mottakere. 26 prosent av mottakerne var kvinner og 74 prosent var menn (per september 2019).

Dette er statistikk om den nye ordningen med AFP i privat sektor som ble innført i 2011. Det er ventet at tilgangen til ordningen vil være større enn avgangen i en del år framover (ikke minst fordi deler av ytelsen er livsvarig), slik at antallet mottakere vil fortsette å øke.

Det var 7400 nye AFP-mottakere i de tre første kvartalene i 2019. I samme periode i 2018 var tilgangen på 7600 personer. 28 prosent av de nye mottakerne var kvinner og 72 prosent menn (i de første tre kvartalene i 2019).

De fleste av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år, hele 86 prosent (første tre kvartal i 2019). Det er få personer som tar ut AFP ved 67 år eller senere – kun 3 prosent av alle nye mottakere i samme periode.

 

Fakta

I 2011 ble AFP-ordningen i privat sektor endret

I den nye ordningen er AFP et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Ordningen er felles for privat sektor. Ytelsen kan kombineres med arbeidsinntekt. Gradert uttak er ikke lenger mulig. Det er denne nye AFP-ordningen det presenteres statistikk for her.

Avtalefestet pensjon i privat sektor (gamle regler)

Ordningen omfattet personer som fylte 62 år før 1. desember 2010, og er nå faset ut. For statistikk om AFP i privat sektor etter gamle regler, se arkiv.

AFP-mottakere i offentlig sektor

Det er vansker med kvaliteten på data om AFP i offentlig sektor. Tabeller med statistikk for offentlig sektor publiseres ikke inntil videre.