Slik fyller du ut meldekortet - dagpenger

Language

For å få utbetalt dagpenger må du sende meldekort hver 14. dag.

På kortet oppgir du arbeid og aktivitet de forrige 14 dagene, og bekrefter at du vil være registrert hos NAV i neste periode. Utbetaling blir beregnet ut fra de opplysningene du oppgir på kortet.

Det er viktig at du fyller ut meldekortet riktig og til rett tid. Hvis du sender meldekortet for sent kan du få trekk ved beregningen av neste meldekort.

I noen arbeidssituasjoner er det ulik informasjon som skal fylles på meldekortet. Her finner du informasjon om hvordan meldekortet skal fylles ut for enkelte grupper.

Hvordan fyller du ut meldekortet?

Her finner du informasjon om de ulike spørsmålene på meldekortet.

Spørsmål 1 - Arbeid

Hvis du har vært i arbeid i perioden meldekortet gjelder for, må du oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. Dette gjelder alle dager i uken, også lørdag og søndag, uansett når på døgnet du jobber.

En time i arbeid skal føres som en time på meldekortet.

Som hovedregel skal du alltid oppgi det antall timer du faktisk arbeider. Hvis du mottar dagpenger oppgir du både lønnet og ulønnet arbeid. Inntektsgivende arbeid skal føres i den perioden arbeidet har blitt utført, selv om inntekten først kommer senere.

Hvis du får lønn for flere timer enn du faktisk har jobbet, skal du føre alle timene du får lønn for.

Med «arbeid» mener vi aktivitet som kan gi eller som normalt ville ha vært betalt, som for eksempel:

 • arbeid i vanlige arbeidsforhold (som lønnstaker)
 • arbeid i eget foretak (det har ikke noe å si om du har registrert foretaket som ENK, ANS, AS, NUF eller noe annet)
 • gratisarbeid (for andre) når arbeidet vanligvis er betalt
 • timer du får betalt for, også når du ikke jobber alle timene (for eksempel ved akkordarbeid)
 • provisjonssalg, telefonsalg og liknende
 • frilansarbeid
 • lønnede verv
 • hobbypreget arbeid, «homeparties» og liknende
 • omsorgsstønad

Når du blir permittert, skal du ikke føre timer på meldekortene for den perioden arbeidsgiveren din har lønnsplikt etter permitteringslønnsloven. Se mer informasjon om dette her.

Du skal heller ikke føre opp timer som fosterforeldre på meldekortet.

Ring NAV på 55 55 33 33 om hvordan du skal føre timer på meldekortet hvis du jobber turnus eller skift, eller har arbeidstid som varierer mye, som for eksempel gårdbruker eller taxisjåfør.

Hvis du deltar på deltidstiltak eller tiltak med lønn, må du kontakte NAV om hvordan du skal føre timer på meldekortet. Se også nedenfor, under spørsmål 2.

Har du fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet. Har du ikke fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Du skal ikke føre opp rene inntekter fra formue, det samme gjelder enkelte skattefrie inntekter på meldekortet. Eksempler er:

 • utleie av fast eiendom utenfor virksomhet
 • renter, aksjeutbytte og annen avkastning av penger og verdipapirer utenfor virksomhet
 • skattefri oppussing av egen bolig/fritidsbolig

Du skal ikke føre opp enkelte former for ulønnet arbeid på meldekortet. Eksempler er

 • ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre
 • arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse

Ring NAV på 55 55 33 33 hvis du er i tvil om hvor mange timer du skal føre på meldekortet.

Spørsmål 2 - Aktivitet/kurs/utdanning

Hvis du har avtalt med NAV å delta på tiltak, kurs, utdanning eller annen aktivitet, skal du svare «ja» og krysse av for de dagene du har utført avtalt aktivitet.

Hvis du deltar på kurs eller utdanning som ikke er avtalt, skal du svare «ja», og krysse av for de dagene du har deltatt. Dette gjelder også hvis du «leser» et fag på egenhånd.

Du skal bare melde fra om tiltak, kurs eller utdanning på meldekortet. Du skal ikke føre opp andre aktiviteter du har avtalt med NAV, slik som informasjonsmøter i regi av NAV og tid til å føre aktivitetsplan.

Hvis du ikke har utført en avtalt aktivitet, svarer du «nei». Hvis du ikke har avtalt aktivitet med NAV, og heller ikke har deltatt på kurs/utdanning, svarer du «nei».

Spørsmål 3 - Sykdomsfravær

Hvis du på grunn av egen sykdom ikke har vært i stand til å jobbe eller delta på tiltak, kurs, utdanning eller jobbintervju, skal du svare «ja». Du skal da krysse av for de dagene du ikke har jobbet eller utført avtalt aktivitet.

Hvis du ikke har hatt fravær på grunn av sykdom, svarer du «nei».

Hvis du deltar på tiltak må du i tillegg melde fra til den som er ansvarlig for tiltaket.

Hvis du er dagpengemottaker og er sykmeldt kan du få sykepenger. Du må levere sykmelding til NAV fra første dag du er sykmeldt.

Spørsmål 4 - Ferie og annet

Du må føre opp de dagene du ikke kan jobbe eller delta på tiltak på grunn av ferie eller annet fravær. Det gjelder ikke når fraværet skyldes sykdom, for det skal du svare på i spørsmål 3.

I tillegg må du melde fra til den som er ansvarlig for tiltaket.

Hvis du har fravær vil det normalt føre til trekk i utbetalingen din.

Hvis du skal reise bort over lengre tid, må du kontakte NAV. NAV vil da vurdere om du fortsatt har rett til dagpenger i fraværsperioden.

Spørsmål 5 - Fortsatt registrert hos NAV

Hvis du fortsatt ønsker jobb eller hjelp fra NAV til å komme i arbeid, må du svare «ja». Dette gjelder uansett om du mottar penger fra NAV eller ikke.

Hvis du svarer «nei», er du ikke lenger registrert som arbeidssøker hos NAV. Du mister da retten til dagpenger og tiltakspenger. Du vil ikke få tilsendt flere meldekort. Du vil heller ikke få tilbud om arbeid, tiltak eller annen hjelp til å komme i jobb fra NAV.

Hvis du ønsker å melde deg som arbeidssøker igjen, må du registrere deg på nav.no på nytt eller kontakte NAV.

Du må også kontakte NAV for å gjenoppta dagpengene.

Kontakt NAV

Hvis du har spørsmål om meldekort, kan du ringe 55 55 33 33.

Du kan be om skriftlig svar på spørsmålene dine, slik at det ikke senere kan oppstå tvil om de svarene NAV har gitt deg.