Melding om uhell

Kommunen har plikt til å melde fra til hjelpemiddelsentralen om hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av hjelpemidler til funksjonshemmede og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av brukerens eller annen persons helsetilstand.

Når skal det meldes?

Situasjoner som nevnt over skal meldes snarest.

Hvem gjør hva?

 • Bruker sørger for å begrense skaden, sikrer og tar vare på emballasje og utstyr, noterer hva som hendte og melder snarest til kommunen eller hjelpemiddelsentralen.
 • Kommunen kontakter hjelpemiddelsentralen og gir nødvendige opplysninger om hva som har skjedd og med hvilket utstyr.
 • Hjelpemiddelsentralen melder om hendelsen til Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
 • DSB melder ulykker og hendelser med løfteinnretninger videre til Direktoratet for Byggkvalitet, som beskrevet i TEK10 $16-1 bokstav d.

Ved dødsfall som har sammenheng med elektromedisinsk utstyr (se faktaboks) skal kommunen varsle DSB på telefon 33 41 25 00 senest påfølgende virkedag.

Hva skal meldingen inneholde?

 • Navn på hjelpemiddel og hjelpemiddelnummer
 • Produktets serienummer
 • Sted hvor hjelpemidlet befinner seg
 • Opplysninger om hendelsen og sannsynlig årsak

Hva gjør du med hjelpemidlet?

 • Tas ut av bruk og merkes med "Uhell"
 • Leveres eventuelt til NAV Hjelpemiddelsentral

Fakta

Elektromedisinsk utstyr er ethvert medisinsk utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en elektrisk energikilde for å fungere. Følgende hjelpemidler er definert som elektromedisinsk utstyr

 • Elektriske rullestoler
 • Elektriske senger
 • Stasjonære personløftere
 • Mobile personløftere
 • Trappeheiser
 • Løfteplattformer
 • Sjaktheiser