Leveattester til mottakere av pensjon og uføretrygd

Language

Leveattester for 2019 vil i slutten av mars bli sendt ut til mottakere av pensjon og uføretrygd som er bosatt i utlandet. Frist for innsending av leveattesten er 31. mai 2019.

Med ”pensjon” menes alders- og gjenlevendepensjon fra folketrygden, AFP, krigspensjon og statspensjon.

Årets leveattestkontroll omfatter følgende grupper:

  • Mottakere over 50 år som er registrert bosatt land utenfor EØS-området
  • Mottakere over 50 år i EØS-landene Frankrike, Italia og Nederland
  • Mottakere over 85 år i øvrige EØS-land

For mottakere som ikke har sendt inn leveattest innen svarfristen, blir det sendt ut en purring. Hvis heller ikke purringen fører til respons, vil utbetalingen bli vurdert stoppet.

Les mer om leveattester