Informer NAV så tidlig som mulig

En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne. Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir sagt opp innenfor et tidsrom på 30 dager. Når en arbeidsgiver planlegger masseoppsigelser vil den tidligst tre i kraft 30 dager etter at NAV har fått melding.

Arbeidsgiver skal gi tilsvarende melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker.

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer. Skjemaet Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkninger i arbeidstiden kan brukes ved innsending av meldingen.

Skjemaet (meldingen om oppsigelse) skal sendes til NAV i det fylket virksomheten ligger. Hvis virksomheten er spredt over flere fylker, er det tilstrekkelig at arbeidsgiver gir melding til NAV i det fylket hvor virksomheten har sitt hovedkontor.

Meldeplikt til fylkeskommunen etter omstillingsloven

Hvis en arbeidsgiver har planer om å legge ned en virksomhet hvor det har arbeidet minst 30 ansatte de siste 12 månedene, eller har planer om å si opp mer enn ni tideler av de ansatte, skal arbeidsgiver også sende inn melding om dette til fylkeskommunen.

Se omstillingsloven § 3 om hvilke opplysninger en slik melding skal inneholde.

Samhandling med NAV

Når NAV har mottatt melding om masseoppsigelser eller permittering tar NAV kontakt med virksomheten, for å avtale et snarlig møte med virksomhetens ledelse og de tillitsvalgte.

Formålet er å avklare situasjonen, informere om hva slags bistand NAV kan gi ansatte som er oppsagt eller permittert, og diskutere mulige løsninger. NAV og virksomheten skal også avtale videre samhandling.

Les også om omstilling og nedbemanning.

Bistand til berørte arbeidstakere

Ved masseoppsigelser og permitteringer kan NAV tilby de arbeidstakerne som er berørt

  • felles informasjonsmøter om arbeidsmarkedet og ledige stillinger og om NAVs tjenester: Hvordan du registrerer deg som arbeidssøker, hvordan du søker om dagpenger, selvbetjeningstjenester på nav.no og informasjon om andre virkemidler som NAV har.
  • NAV har tiltak som Bedriftsintern opplæring (BIO) og Opplæring (AMO) som kan gis til opplæring av bedriftens ansatte ved større omstillinger. Se mer under Relatert informasjon.

Varsel til de ansatte og lønnsplikt ved permittering

De ansatte skal normalt ha varsel om permittering senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to dager.

  • Permitteringsvarselet skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. 
  • Arbeidsgiver har ansvar for at det blir lagt fram protokoll fra forhandlingsmøter med de ansatte, eller annen tilsvarende dokumentasjon. Det skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, og at arbeidsgiver på denne måten har gjort det man rimelig kan forvente.
  • Bestemmelsene i Hovedavtalen skal danne mønster for hvordan permitteringssaker skal behandles i virksomheter som ikke er omfattet av avtalen og ikke har eget tillitsvalgtsapparat.

I rundskrivet om dagpenger ved permittering står det mer om kravene til arbeidsgiver ved permittering. Enighet mellom partene om disse punktene blir tillagt vekt:

  1. om permitteringen er saklig begrunnet innenfor Hovedavtalens rammer
  2. om permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
  3. om arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen

Alle disse tre punktene, og om det er enighet mellom partene, er viktig å dokumentere i protokollen.

Les også om dagpenger ved permittering. Under Regelverk finner du lov om lønnsplikt.