Nyheter Oslo

På denne siden finner du nyheter og reportasjer fra IA-arbeidet i Oslo. Klikk på overskriftene og les artiklene.

Vant konkurranse med stressforebygging

Ledelsen ved Vålerengahjemmet ønsket å engasjere sine medarbeidere, og få tips til hvordan de kunne få et enda bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Løsningen ble å arrangere en intern idékonkurranse.

- Godt arbeidsmiljø er ferskvare

Enheten for helsestasjon og skolehelsetjeneste i Vestre Aker var underbemannet, med høyt arbeidspress – og hadde høyt sykefravær som en følge av det. Sammen med verneombud og tillitsvalgt, og med de ansatte på laget, fikk leder Elin Kate Målsnes innført noen nye måter å jobbe på, og snudde utviklingen tvert.

Slik skal Oslo kommune få ned sykefraværet

Det blir årlig arrangert HMS/IA-seminar i regi av Byrådsavdelingen for finans. I år var temaet nærværsarbeid, sykefravær og gode verktøy for hvordan Oslo kommune kan nå sine mål.

Bygger Kjøkkenveien stein for stein

Eurest ville gi kandidater som er inne på arbeidstrening i deres kantiner, et mer helhetlig opplegg og en tettere oppfølging underveis – samt få til et bedre samarbeid med NAV i Oslo. Løsningen ble Kjøkkenveien.

Med raushet som kjerneverdi

- Det er nedslående når ledere mener at personalledelse er plunder og heft. Det er jo dette som er jobben! Å inspirere, veilede og legge til rette for medarbeiderne dine! Men det krever også at du ikke er redd for mennesker.

Nå kan du skrive til NAVs Arbeidslivssentre

Fra og med onsdag 12. juni kan arbeidsgivere som ønsker hjelp til å forebygge sykefravær, sende meldinger rett til sitt lokale NAV Arbeidslivssenter via nav.no

Fighteren

- Jeg ser ikke syk ut når jeg går på gata, men det er et under at jeg er i arbeid, sier Lars-Erik Gundersen. I 2013 fikk han den alvorlige diagnosen amyotrofisk lateralsklerose (ALS). I dag er han på arbeidstrening hos Thon Hotel Linne i Oslo.

Å kjenne dem man skal lede

- Det å behandle folk ulikt, er å behandle folk likt, sier Annette Gutkin Bernstein, leder for de to barnehagene Grønneberg og Bygården i Oslo.

NY IA-avtale signert

En ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått den 18. desember 2018. For de bedriftene som har vært IA-virksomheter, vil dette innebære noen vesentlige endringer.

Tar sykefraværet på alvor

Arbeidslivssenterets frokostmøte «Trenger vi legen for å sykemelde» inspirerte hovedverneombudet i Sykehjemsetaten til å gjennomføre en felles kursing for alle etatens verneombud.

Ønsker tydelig styrking av arbeidslivssentrene

SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose snakket om partssamarbeid, en annerledes ressursbruk og videreføring av IA-avtalen under Velferdkonferansen i forrige uke.

Avlastningssamtaler som verktøy

Én skole i Oslo har, med midler fra Arbeidslivssenteret, prøvd ut faglig ledet defusing av lærere som arbeider tett på særlig utsatte elever. Resultatene har vært inspirerende.

Halverte sykefraværet med psykososialt tiltak

Langerud sykehjem er en av de mange virksomhetene som har brukt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeidslivssenteret i Oslo, til god effekt.

- Vil bidra til et viktig samfunnsansvar

Tomm Murstad Friluftsbarnehage har nylig signert avtalen om inkluderende arbeidsliv, selv med kun drøye to måneder igjen av inneværende avtaleperiode.

Sekstifire år og nyansatt

Telefonen på bordet begynner å kime. Lise Beate Strand ser på den et halvt sekund, før hun hopper opp og utbryter: «Åh, det er det hotellet hvor jeg har bestilt en masse rom! Denne MÅ jeg bare svare på!», før hun forsvinner ut av møterommet. Tilbake sitter HR-ansvarlig Torunn Ellefsen, og smiler for seg selv

Hjemmesykepleiere skal lære norske helsebegreper

- Vi skal alltid levere trygge og gode tjenester til våre syke og eldre brukere. Derfor får våre ansatte tilbud om kurs i helsenorsk, sier Elisabeth Lie, som er daglig leder for Norlandia Hjemmetjeneste i Oslo.

Sykefraværsprosjekt gir resultater

Seksjon HR-service i Arbeids- og velferdsdirektoratet etablerte et sykefraværsprosjekt i 2016 for å følge opp Nærværsprosjektet i NAV, med fokus på tettere oppfølging av ansatte med fravær utover sykmeldingsperioden på 52 uker. Til nå har ledere, med støtte fra HR, og i samarbeid med NAV og behandler, fått avklart ca. 20 langtidssykefraværssaker i direktoratet.

Svak økning i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var på 4,5 prosent i 4. kvartal 2017, en økning på 1,8 prosent fra 4. kvartal i 2016. Oslo er det fylket som har lavest sykefravær.

– Sykemeldingen er ikke et skjold mot oppsigelse

Fire arbeidsgivere fikk medhold i retten for å si opp ansatte på grunn av høyt sykefravær i fjor. – Et tydelig tegn på en holdningsendring, sier Gudleik Leir, koordinerende rådgivende lege i NAV.

Barnehagen som ansetter seniorer

- Bruk seniorene som mentorer for å inkludere flere inn i arbeidslivet, er barnehagens klare oppfordring. Leila Ponce Arencibia (63) og Zahra Sayha Gotorlar (56) ble begge ansatt fordi de var godt kvalifisert, men også fordi de har mye erfaring som barnehagen nå bruker i inkluderingsarbeidet.

- Vi bruker få ressurser på mange brukere og vi løser sakene fortere

Høsten 2017 startet NAV Arbeidslivssenter Oslo og NAV Grorud et samarbeidsprosjekt med skoler i Grorud-området. Målet var å få sykemeldte arbeidstakere ved skolene raskere tilbake på jobb gjennom en tettere felles innsats. Prosjektet er vellykket og nå ønsker flere skoler i samme område tilsvarende bistand.

Rolf (48) kunne vært ufør - nå er han i fast jobb

Kun hans nærmeste leder vet at Rolf (48) har en sykdom. Han kunne fortsatt vært i NAV sitt system, men med pågangsmot og et vellykket samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten i Oslo og NAV, gjør at han nå er i fast jobb.

Får ros for inkludering

Visste du at innerst og under en av finansbygningene i Barcode, ligger det et sykkelverksted der tidligere rusmisbrukere får arbeidstrening? Paahjul heter det og er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og HitecVision.

- Vi følger opp fordi vi bryr oss

Tillitsvalgte og vernetjenesten i Moderne Byggfornyelse reiser ut på byggeplassene to ganger i året for å være støttende og synlig for de ansatte. Dette minsker avstanden til ledelsen og gjør det enklere å samarbeide og innføre nye rutiner.

Eurest med gode IA-holdninger: - Vi ønsket gjerne å finne en løsning

En fastlåst enkeltsak løst ved tett dialog mellom arbeidsgiver, NAV-veileder og IA-rådgiver, og arbeidstaker og tolk. Samarbeidet og velviljen bidro til at arbeidstaker ikke falt ut av arbeidslivet, men kunne fortsette i jobb. Dette er et eksempel på inkluderende arbeidsliv i praksis.

Fokus på det som fungerer godt

Deltagelse på kurset Helsefremmende arbeidsplasser hos NAV Arbeidslivssenter Oslo ga inspirasjon og gode verktøy til å jobbe med kontinuerlig forbedring i virksomheten Fossheim.

Digital sykmelding

Flertallet av sykmeldte arbeidstakere kan nå motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. I stadig flere utvalgte bedrifter og fylker kan de sykmeldte også sende søknaden om sykepenger.

- Her har NAV virkelig vist seg fra sin beste side

Roger har full kontroll på minigjenbruksstasjonen på Romsås senter. Her trives han. Men det var ikke akkurat skrevet i stjernene at han skulle komme seg i jobb igjen.

Nærværsprosjekt skal få ned sykefraværet

Sykefraværet i Tolletaten er for høyt. – Resepten er mer nærvær på jobben og god nærværsledelse hos våre ledere, sier avdelingsdirektør i Tolldirektoratet, Erik Guldhav.

Kurset «Etnisk mangfold på arbeidsplassen» - Det handler om vårt arbeidsmiljø

«Hvorfor skal jeg melde fra når jeg er syk?» «Hva er en instruks?» «hva betyr det å være presis?» Begreper fra norsk arbeidsliv som du og jeg forstår ganske greit. Hos Toma, som har ansvaret for rengjøring av Colorline sin Kielferge, er ikke disse begrepene like godt innarbeidet hos de over 200 ansatte fra 40 nasjoner.

- Vi ville ha med alle ansatte

Èn avdeling med 30 ansatte, delt i to grupper med samme arbeidsoppgaver. To ledere. Den ene gruppen med et høyt sykefravær. Den andre ikke. Det var utfordringen hos Skatt Øst i Oslo for to år siden.

Full fart på IA-arbeidet

Det enestående førstevalg er Schenker AS sin visjon. Nå har de også kvalitet på IA-arbeidet. Sykefraværet har gått mye ned de siste to årene. I tillegg er det stort fokus på inkludering og tilrettelegging for de ansatte.

Best i by'n

Bydel Grünerløkka kan virkelig slå seg på brystet og kalle seg best i by’n. De har det laveste sykefraværet av alle bydeler i hovedstaden. - Dette er svært gledelig og det viser at det jobbes godt med arbeidsmiljø, tilrettelegging og inkludering i våre enheter, sier bydelsdirektør Ellen Oldereid.

Arbeidsglede som en svært viktig nærværsfaktor!

Sykefraværet var på vei opp i Bellevue gård barnehage og Samisk barnehage. -Vi var bekymret og ville finne årsakene, sier leder Gerd Bostrøm. En telefon til IA-rådgiver Siri Pernille Øverli ble starten på en prosess med mer fokus på mestring og arbeidsglede.

- Her er det spennende å jobbe med IA

- Barnevern for 20 år siden er noe annet enn det er nå. Vi må følge med i tiden og være gode på HMS og inkluderende arbeidsliv, sier direktør Ingrid Pelin Berg Bufetat.