Hvem er med i brukerråd for ungdom?

Ungdom er en prioritert gruppe i NAV, men også en gruppe som ikke naturlig deltar i de brukerutvalg som eksisterer i dag. Det er derfor viktig å finne gode metoder for brukerinvolvering for ungdom på systemnivå. (Fafo-rapport 2015:33).

 • I Trøndelag blir brukerrepresentantene valg ut via NAV-ledere. Det er ofte brukere som har vist interesse for påvirkningsarbeid og som har deltatt i ulike ungdomstiltak tidligere.
 • For tiden er det totalt 7 brukerrepresentanter i brukerrådet. De kommer fra ulike deler av fylket.
 • Representanter i brukerrådet for ungdom er tidligere og nåværende brukere av NAV og har viktige erfaringer med seg som vi trenger å ta med i utviklingen av NAV.
 • Det blir naturlig turnover i brukerrådet, da det er mange som er i bevegelse mot nye livssituasjoner. Dette er en ønsket utvikling både for de som kommer seg over i ny aktivitet og det har også fungert greit fra NAV sin side, ved at brukerrådet på den måten stadig får inn nye medlemmer og nye erfaringer.

Opplæring og forankring

 • Brukerrepresentantene i brukerråd for ungdom representer ikke brukerorganisasjoner. For å skape en forankring til mer formelle system for brukermedvirkning, har vi en sterk kobling mellom fylkets brukerråd og brukerråd for ungdom.  Leder og nestleder i brukerrådet møter fast i fylkets brukerutvalg.
 • Brukerrådet i Trøndelag har fått god støtte i etableringen både fra direktoratet, NAV i Trøndelag og fra forskere, og har funnet en form som gjør at de representerer brukergruppen ungdom i NAV på en god måte.
 • Brukerrepresentantene får tilbud om opplæring underveis. Dette har både vært felles opplæring med fylkets brukerutvalg og i regi av fylkeskontoret og direktoratet. Vi har jobbet mye med forståelse for rollen som brukerrepresentant og flere har fått omfattende opplæring i fasilitering.
 • Flere av representantene i brukerrådet for ungdom deltar også i lokale brukerutvalg i NAV.

Praktisk gjennomføring av arbeidet

 • Brukerrådet ledes av  brukerrepresentantene og det er valgt en leder og en nestleder.  Det er etablert et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og koordinator fra NAV.
 • Det er mange av brukerrepresentantene som er under utdanning eller som er i jobb. Møtene i brukerrådet er derfor lagt til kveldstid på dager som passer best for de fleste av brukerrepresentantene.
 • Geografisk møtested for møtene er valgt med bakgrunn i kortest mulig reisevei for de fleste.
 • Deltakelse på oppdrag avklares mellom representantene på møtene.

Hvordan brukerrådet jobber

Brukerrådet deltar aktivt ute blant ungdom som får støtte fra NAV. innhenter ungdommers stemme og erfaring og bringer dette tilbake til NAV 

Bidrar til tjenesteutvikling på systemnivå

 • Brukerrådet deltatt på innspillsmøte med tre departement i forbindelse med arbeidsinkludering for unge. Helse-og omsorgsdepartementet, Arbeids og sosial-departementet og Kunnskapsdepartementet. (se bilde)
 • Tilbakemeldinger på organisasjonsmodeller i fylket og lokalt, nye digitale løsninger, strategier, planer, og innspill på utforming av skriftlig materiale.
 • Utvikling av strategier for brukermedvirkning på nasjonalt nivå
 • Planlegging og gjennomføring av samlinger på nasjonalt nivå
 • Innlegg på fagdager og konferanser samt deltakelse i arbeidsgrupper.
 • Deltakelse i ledersamlinger, møter ved fylkeskontoret, ulike avdelinger og grupper i NAV-kontor, samt fagsamlinger for NAV-veiledere som jobber med ungdom i Trøndelag og flere andre fylker.
 • Representasjon i referansegrupper, arbeidsgrupper, styringsgrupper, fokusgrupper, innovasjonsverksteder og utprøvinger. 

Bidrar i forskningsprosjekt 

 • Representasjon i referansegrupper, arbeidsgrupper, styringsgrupper, fokusgrupper, innovasjonsverksteder og utprøvinger.

Samarbeid med studenter

 • Bidratt i samarbeid med master studenter ved NTNU (Eksperter i team)
 • Dialog og opplæring til praksisstudenter i NAV
 • Deltatt i undervisning ved sosionomutdanningen.

 

Brukerrådets betydning

 Betydning for NAV:

 • NAV får mange viktige korrigeringer fra brukerne som gjør at de treffer bedre med problemstillinger og utforming av forskning.
  • Kvaltetssikring av spørsmål i spørreundersøkelser, formen og fremgangsmåter for kommunikasjon med brukere 
 • Møter i brukerrådet arrangeres en gang pr måned.
 • NAV ser at når man kobler ungdom som får støtte fra NAV opp mot unge studenter får vi frem andre mer kreative løsninger enn om NAV skulle gjort jobben alene
 • Tilbakemelding og samskaping med brukere gjør at vi treffer bedre med organisasjon, fag og tjenesteutviklling, slik at utviklingen blir mer i tråd med brukernes behov.

 

Betydning for brukerrådet og den enkelte representant

Brukerrådet  for ungdom opplever å bli tatt på alvor og at man ikke er «maskoter» eller er  et «brukeralibi» for NAV Trøndelag

 • Brukerrådet opplever at NAV lytter til innspillene som kommer
 • Det merkes at NAV Trøndelag  og Arbeids-og velferdsdirektoratet direktoratet ønsker å bruke de for å bedre tilbudene til brukerne.  
 • Brukerrådet opplever at en av de viktigste suksesskriterier er at medlemmene selv enten har vært brukere av NAV eller har nettopp vært det.
 • Brukerrådet har utviklet måten å medvirke på fra informasjon til reell påvirkning og delegering av makt (Nasjonal workshop og møter med politisk nivå i departementet)
 • Ambisjonen videre er å utvikle et brukerråd for ungdom på tvers av sektorer (eks helse og arbeid St. Olavs)

For den enkelte brukerrepresentant innebærer deltakelsen følgende:

 • Vennskap og nettverk
 • Mulighet for å påvirke til bedre tjenester
 • Nye opplevelser (Inn og utland)
 • Mestringsfølelse
 • Ny kunnskap
 • Ny erfaring
 • Motivasjon for å komme seg videre