– Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Det er en økning i antall registrerte ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan forklares med at vi nå har langt færre deltagere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 2 135 helt ledige menn i januar, uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 726, en økning på 229 personer (+ 15 prosent).

I januar så vi en økning i aldersgruppen 16-29 år på 84 personer (+10 prosent). I aldersgruppen 30-39 år en økning på 40 personer (+ 4 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en økning på 18 personer (+ 2 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en økning på 69 personer (+ 13 prosent). I den eldste aldersgruppen, 60 år og over, så vi i januar en økning på 8 personer (+ 2 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 23 prosent (- 63 personer) og akademiske yrker med 18 prosent (- 12 personer). I de øvrige bransjene er ledigheten uendret eller har økt sammenlignet med januar i fjor.

Ledige stillinger

NAV registrerte 2 005 nye ledige stillinger i Buskerud i januar. Innen helse-, pleie og omsorg var det 450 nye ledige stillinger, innen ingeniør- og ikt-fag 277, innen bygg- og anlegg 191, innen butikk- og salgsarbeid 182, innen undervisning 167, innen barne- og ungdomsarbeid 142 og innen industriarbeid 139 nye ledige stillinger.

– Vi ser en økning i nye utlyste stillinger innen helse-, pleie og omsorg, samt ingeniør- og ikt-fag, og det er god tilgang på ledige stillinger i mange bransjer, sier Speilberg.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 861 registrerte arbeidsledige i Buskerud i januar. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det var 2 135 helt ledige kvinner og 1 726 helt ledige menn. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 669 personer. I Buskerud registrerte NAV 2 005 nye ledige stillinger i januar. I aldersgruppen 16-29 år var det 950 personer.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.