Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 879 788 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (35,2 %) og psykiske lidelser (21,9 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Akershus. Det høyeste sykefraværet var i Hurdal med 6,8 prosent, Nes med 6,7 prosent og Enebakk med 6,6 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,9 prosent og Asker, der sykefraværet utgjorde 4,1 prosent.

Se tabell over sykefraværet i de ulike kommunene under relatert innhold til høyre.

 Høyest sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 6,7 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,6 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for kvinner, mens det for menn var uendret. En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på

7,7 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,9 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal 2017 var det næringen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som hadde den største økningen i sykefraværet.

Gradert sykefravær

Av de som var sykmeldte hadde 22,2 prosent en gradert sykmelding. Det var en liten økning sammenlignet med 4. kvartal 2017. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.