Oxford Research har gjennomført en kartlegging av arbeidsmarkedsopplæringen (AMO) på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. AMO er et av de mest brukte tiltakene i NAVs virkemiddelportefølje, og består av arbeidsrettede opplæringskurs. Hensikten er å kvalifisere brukere til arbeid, og å hindre at de som står i fare for det, faller ut av arbeidslivet. Kurstilbudet skal tilpasses brukerens behov og kunnskaper, samt behov og muligheter i det lokale arbeidsmarkedet. Flere av deltakerne er unge eller innvandrere fra land utenfor EØS, og det er ikke uvanlig at AMO-kurs kombineres med norskopplæring.

Kartleggingen bygger på en gjennomgang og kategorisering av alle relevante AMO-kurs i fylkene fra 2015. På bakgrunn av kartleggingen har forskerne valgt ut sju fylker, som så er undersøkt nærmere gjennom intervjuer med ansatte i NAV fylke, NAV-kontor og tiltaksleverandører, samt deltakere på kursene.

Ifølge rapporten fra Oxford Research fremstår AMO som et godt og allsidig virkemiddel, med god sammenheng mellom målsetninger og innhold. Forskerne finner riktignok en del forskjeller i innhold, målgrupper og målsetning mellom de ulike fylkene. Selv om de ikke ser dette som problematisk i seg selv, all den stund ulike arbeidsmarkedsbehov og ulik brukersammensetning krever ulike kurstilbud, peker de på faren for at brukere kan få ulikt tilbud og ulik oppfølging avhengig av hvor i landet en bor.

AMO-tilbudet skal være tilpasset det lokale, regionale og nasjonale arbeidsmarkedet, og fylkene arbeider på ulikt vis med å sikre at kurstilbudet er relevant. Ifølge rapporten er det imidlertid et gjennomgående trekk at tiltaket ikke klarer å møte brå endringer i arbeidsmarkedet. En av forklaringene på dette, er tidkrevende anskaffelsesprosesser. For å sikre relevans i kurstilbudet, må NAV fylke i stor grad forutsi fremtidige behov. Rapporten anbefaler NAV fylke å skue utover fylkesgrensene i det strategiske arbeidet med AMO som virkemiddel, og mer konkret i anskaffelsesprosessene. På den måten kan en i større grad utnytte potensialet for læring og erfaringsoverføring mellom fylkene.

Les hele rapporten AMO i syv norske fylker - Kartlegging av arbeidsmarkedsopplæring (AMO) i NAV