AFI-forskerne Eivind Falkum og Anne Grethe Solberg har sett nærmere på hva som kjennetegner arbeidsgivere som ansetter funksjonshemmede i faste stillinger. Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse blant norske virksomheter, samt dybdeintervjuer med arbeidsgivere og funksjonshemmede. Konklusjonen er at det å ha funksjonshemmede i virksomheten kan bidra til mer inkludering.

Frykten for å bli sittende med arbeidsgiveransvaret dersom ansettelsen mislykkes, blir oppgitt som det største hinderet for å ansette funksjonshemmede av et flertall av arbeidsgiverne som har svart på spørreundersøkelsen. Og de som er mest opptatt av denne risikoen er de som i minst grad har ansatte med nedsatt funksjonsevne fra før. 

Selv om seks av ti virksomheter i undersøkelsen oppgir at de har ansatte med nedsatt funksjonsevne, finner forskerne at ganske få arbeidsgivere står for mesteparten av inkluderingen. De som inkluderer mest, kjennetegnes ved at de er IA-bedrifter, har mange ansatte og en fleksibel organisering av arbeidet. I tillegg har de mange standardiserte arbeidsoppgaver for ufaglærte, og de er preget av høy turnover og mange nyansettelser.

Les hele sammendraget eller hele rapporten "Arbeidsgiveres inkluderingsevne" (pdf).