Forskere fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved OsloMet har undersøkt arbeidsgiveres holdninger til inkludering av unge jobbsøkere med psykiske helseproblemer. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV, som NOVA utfører i samarbeid med Nordlandsforskning.

Notatet er basert på en spørreundersøkelse blant 1501 arbeidsgivere, samt 12 dybdeintervjuer med representanter for 11 virksomheter. Funnene tegner et positivt bilde av arbeidsgivernes inkluderingsvilje: To av tre spurte arbeidsgivere oppgir at de er positive til å innkalle unge jobbsøkere med hull i CV-en til intervju, og rundt halvparten forteller at de ønsker å inkludere unge med psykiske helseproblemer. Begrunnelsen er blant annet at arbeidsgiverne mener det er viktig å gi de som står utenfor arbeidslivet en sjanse, og at det å inkludere har positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet.

Forskerne har også stilt spørsmål om arbeidsgivernes erfaring med arbeidstrening og rekruttering. Rundt halvparten av virksomhetene i undersøkelsene har hatt kandidater fra NAV på arbeidstrening, og av disse har halvparten igjen endt opp med å ansette vedkommende i etterkant. Ifølge notatet er det å være en IA-virksomhet kjennetegnet som har mest å si for om en har hatt kandidater på arbeidstrening, sammen med størrelsen på virksomheten.

Les hele NOVA-notat 1-2018: Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser – Hva kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med psykiske helseproblemer og «hull i CV-en»?