Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland har sett nærmere på arbeidet som foregår i brukerutvalgene i NAV. En sentral problemstilling har vært hvordan brukermedvirkningen på systemnivå fungerer i dag, og hva som bør gjøres for å forbedre arbeidet og gjøre det mer relevant for NAVs tjenesteutvikling. Forskerne finner både eksempler på god praksis og et betydelig forbedringspotensial dersom brukerutvalgene skal fungere slik det er ment.

Ifølge rapporten er synlighet viktig for å sikre at utvalgene skal ha en funksjon utover seg selv. Brukerutvalget og arbeidet som skjer der, bør gjøres kjent på det lokale NAV-kontoret og i organisasjonene, og for omverdenen. I tillegg til at dette vil øke utvalgenes betydning og innflytelse over relevante saker, kan en også få innspill til saker det kan være hensiktsmessig å behandle.

Forskerne anbefaler videre at en bør jobbe med sammensetningen av utvalgene, for å sikre at alle brukergrupper er representert. De oppfordrer NAV til å aktivt rekruttere grupper som i liten grad er representert i dag, som ungdommer og innvandrere. En annen løsning kan være å slå sammen brukerutvalg i små kommuner for å sikre bredere representasjon.

Les sammendraget eller hele rapporten "Et bedre NAV for brukerne" (pdf).