I perioden 2012-2015 har Avinor gjennomført et prosjekt for å bedre helse og livsstilsvaner blant flyveledere og ansatte i Plass-Brann-Redning ved 28 norske lufthavner. God fysisk form er en forutsetning for å fylle disse stillingene, og i tillegg må ansatte klare visse fysiske tester og oppfylle medisinske krav for å bli værende i stillingen. Prosjektet skulle også gi kunnskap om effekten av de ulike intervensjonene som ble gjennomført.

Forskere fra Universitetet i Stavanger har fulgt prosjektet. Ifølge evalueringsrapporten hadde deltakerne i utgangspunktet tilfredsstillende eller god helse, men muskelplager var et problem for den enkelte og for effektivitet på arbeidsplassen. I tillegg var mange overvektige eller i dårlig fysisk form. Samlet sett var det likevel relativt lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø ved flyplassene.

Samtlige deltakere fikk utført en individuell helseprofilundersøkelse med tilhørende rådgivningssamtale ved prosjektstart. Deretter ble deltakerne delt inn i tre grupper  som fikk tilbud om ulike intervensjoner,  samt en kontrollgruppe som ikke fikk noen tiltak. Etter 12 måneder ble det gjennomført en ny måling av deltakernes helse og livsstil.

Konklusjonen er at intervensjonene hadde effekt på flere viktige helseindikatorer, og Avinor blir anbefalt å fortsette forbedringsarbeidet og vektlegge livsstil, trening, kosthold og helse blant ansatte. Antall medisinsk underkjente er halvert siden 2009, men ifølge Avinor skyldes det også flere andre tiltak som er satt inn.

Les hele rapporten Prosjekt Livsgnist: Evaluering av en livsstil- og helseintervensjon i Avinor