NAV Arbeidslivssenter Nordland og Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) har gjennomført en utprøvning av samhandlingsmetoden iBedrift, som opprinnelig ble utviklet ved Sykehuset Vestfold. Metoden bygger på en grunnidé om at arbeid er bra for helsen, og går ut på tett og strukturert samhandling mellom arbeidsplass, helsesektor og NAV.

Prosjektet startet opp med fire kommunale og fire statlige virksomheter med til sammen 450 ansatte høsten 2013. Høsten etter startet fire private bedrifter og en fylkeskommunal enhet med til sammen 250 ansatte et toårig løp. NAV og helsesportsenteret har samarbeidet om drift og utvikling av tilbudet, som blant annet har bestått i å informere om alminnelige helseplager og påvirke holdninger og atferd på arbeidsplassene som deltar. I forbindelse med prosjektet etablerte VHSS en poliklinisk avklaringsenhet med lokaler i Bodø og Valnesfjord. Dit kom arbeidstakere med henvisning fra fastlegen, for å få rask avklaring og vurdering av helse og arbeidsevne. Avklaringsenhetene har også gitt råd om mestringstiltak og tilrettelegging på arbeidsplassen der det har vært nødvendig.

Forskere fra UNI Helse har evaluert prosjektet ved hjelp av en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til ansatte i virksomhetene som deltok, på to ulike tidspunkter. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål rundt arbeidsforhold, subjektive helseplager, mestring, arbeidsglede, sosial støtte og vilje til å inkludere kolleger med helseplager. De finner få forskjeller av betydning på måletidspunktene – i begynnelsen og slutten av prosjektperioden – både for virksomhetene som startet høsten 2013, og for de som startet året etter.

Les hele evalueringen her

Det foreligger også en sluttrapport fra prosjektet. Ifølge prosjektrapporten støtter erfaringene fra prosjektet opp under forskningsfunn som viser at det for de aller fleste er gunstig å være i aktivitet og gå på jobb, til tross for alminnelige helseplager. Tidlig avklaring, mestring og tilpasninger på arbeidsplassen blir trukket frem som nøkkelfaktorer for å lykkes i å få ned sykefraværet.

Les rapporten iBedrift i Nordland – en bærekraftig samhandlingsstruktur for økt mestring og arbeidsnærvær