PWC har gjennomført en undersøkelse av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. De siste årene har etaten jobbet aktivt med å styrke arbeidsmarkedskompetansen internt i NAV, og i dette arbeidet trengs mer kunnskap om hvordan arbeidsgivere opplever rekrutteringsbistanden fra NAV. Hensikten med dette prosjektet har vært å gi økt innsikt som kan brukes til å forbedre tjenesten og gjøre den mer relevant for brukergruppen.

Evalueringen kombinerer tradisjonell evalueringsmetodikk og såkalt tjenestedesign, og er basert på dokumentstudier, intervjuer, spørreundersøkelse og en tiltaksworkshop. Design og metode er nærmere beskrevet i rapporten.

Ifølge evalueringsrapporten gir en vesentlig andel av arbeidsgiverne som får bistand av NAV når de skal rekruttere, uttrykk for at de er fornøyde med deler av tjenesten. Samtidig fremstår ikke rekrutteringsbistanden som et helhetlig tilbud til arbeidsgivere, og det er for stor variasjon i opplevd tjenestekvalitet til at en kan si at tjenesten generelt fungerer godt.

PWC anbefaler at rekrutteringsbistanden bør utformes som en helhetlig tjeneste med arbeidsgiver som utgangspunkt, og at den bør tilpasses arbeidsgivere med ulike behov. Videre bør NAV-ansatte få de nødvendige rammebetingelsene for å kunne tilby god rekrutteringsbistand. Mål og arbeidsbeskrivelser for forskjellige roller i rekrutterings- og markedsarbeidet må trekke i samme retning, de trenger gode digitale verktøy og endelig må rekrutteringsarbeidet prioriteres høyere.

Les rapporten Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere