Evalueringen har hatt NAV-veilederes opplevelse av kompetansetilbudet i fokus, og bygger på dybdeintervjuer med ansatte på NAV-kontor, en spørreundersøkelse og dokumentstudier.

NAV har satt seg som mål at opplæringen i arbeidsmarkedskompetanse skal dekke kunnskap om arbeidsliv og arbeidsmarked, kunnskap om NAVs virkemidler og ferdigheter i å understøtte inkluderingsprosessene i arbeidslivet. Konklusjonen i denne evalueringsrapporten er at dagens opplæringstilbud ikke dekker veiledernes behov i tilstrekkelig grad.

Funnene indikerer at det gjeldende kompetansetilbudet dekker veiledernes behov for kunnskap om NAVs virkemidler overfor personbrukere på en tilfredsstillende måte, mens NAVs virkemidler overfor arbeidsgivere i mindre grad er dekket.

Videre peker evalueringen på et forbedringspotensial i opplæring som skal gi kunnskap om arbeidsliv og arbeidsmarked, samt utvikle veiledernes ferdigheter innen arbeidsinkludering.

PWC anbefaler at NAV utformer et mer helhetlig opplæringstilbud, og lar veiledernes behov være førende for valg av form, innhold og kanaler. For å sikre at et slikt tilbud blir brukt, må veilederne også få frigjort tid til kompetanseutvikling, som i større grad bør sees i sammenheng med deres ordinære arbeidsoppgaver.

Les hele rapporten her