Følgeforskningen har gått ut på å dokumentere prosessen, utviklingsaktiviteter, tiltak og resultater. I tillegg har forskeren gjennomført prosessveiledning av prosjektgruppen og aksjonsteamet som skal stå for videre drift etter at prosjektet er avsluttet. Metoden er deltakende observasjon, kvalitative intervjuer og samtaler med involverte aktører.

Hovedmålet for prosjekt Levanger Arena Arbeid var å utvikle og teste ut en ny modell for tiltaksutforming og samarbeid som gir innvandrerkvinner med lav utdanning bedre muligheter for ordinært arbeid. Modellen skulle enkelt la seg integrere i introduksjonsprogrammet. Bakgrunnen for prosjektet var ifølge rapporten at deltakere på spor 1 i kommunens introduksjonsprogram hadde store problemer med å komme i jobb etter endt program. Levanger voksenopplæring hadde kunnskap om hvordan voksne med liten eller ingen utdanning lærer, og tok derfor initiativ til prosjektet for å jobbe frem løsninger som kunne komme både målgruppen og samfunnet til gode.

Prosjektet har utviklet modellen «Ressurstrappa», et femårig kvalifiseringsløp som kombinerer språkopplæring og arbeidsmarkedstiltak. I prosjektperioden har til sammen 18 deltakere gjennomført fagkurs i helse, renhold eller barnehage. Av disse har åtte fått vikariater eller fast jobb ved prosjektslutt. Tre er i praksis, og én i utdanning. Tre deltakere er ute i svangerskapspermisjon og vil fullføre løpet senere, mens to deltakere har sluttet på grunn av helsemessige årsaker. Den siste deltakeren er for tiden uten jobb, men blir fulgt opp av NAV. Ifølge rapporten fremstår «Ressurstrappa» som et svært vellykket og fleksibelt kvalifiseringsløp for innvandrerkvinner med lav utdanning. De raskeste deltakerne har nådd målet om varig arbeidslivstilknytning i løpet av kun 2-3 år.

"Ressurstrappa" er organisert som et koordinert tilbud fra Levanger kommune, NAV Levanger og det lokale arbeidslivet. Modellen omfatter norskundervisning i klasserom og praktisk fagopplæring til deltakeren når fastsatt kompetansemål for hvert trinn. Siste fase i løpet består av praksis på ordinær arbeidsplass, ledsaget av språkopplæring som støtter opp under praksistreningen. I rapporten blir bruk av tilpasset pedagogikk, klare læringsmål og fagplaner som følger gjeldende retningslinjer beskrevet som suksesskriterier. I tillegg holdes samarbeidsplattformen som er utviklet for Voksenopplæringen, NAV, Flyktningtjenesten og arbeidsgivere frem som avgjørende for å sikre helhetlig og godt koordinert oppfølging for den enkelte deltaker.

En viktig del av prosjektet har vært å utvikle kunnskap om hvordan dagens virkemiddelbruk fungerer for denne målgruppen. Det som er prøvd ut, er bruk av mentor, lønnstilskudd og midlertidig inkluderingstilskudd. Forskeren bak rapporten mener at flere virkemidler kan benyttes, men at NAV-veiledere trenger mer kunnskap om hvordan de kan bruke ulike tiltak og virkemidler overfor denne målgruppen.

Les hele rapporten Innvandrerkvinner – en viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid.

Det er også utarbeidet en verktøybok for kvalifisering av innvandrere med liten eller ingen utdanning: Levanger Arena Arbeid. Nye muligheter til ordinært arbeid for innvandrerkvinner med lite utdanning.