Forsøket «NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. I korte trekk går det ut på at NAV-veiledere tilbringer deler av arbeidstiden på en videregående skole, og inngår i skolens elevtjenester der. Resten av arbeidstiden deltar de i NAV-kontorets ungdomsrettede arbeid. Forsøket startet opp i tre fylker, og ble gradvis utvidet til minst ett treårig pilotforsøk i hvert fylke. Målet er å forebygge frafall fra videregående skole og integrere ungdom i arbeidslivet, samt prøve ut en modell for tverrsektorielt samarbeid.

Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har evaluert forsøket ved hjelp av observasjon, intervjuer, dokumentstudier og statistikkanalyse. Ifølge evalueringsrapporten finner de ingen signifikant effekt av forsøket på frafallsprosenten. Forskerne fremhever derimot at det tverrsektorielle samarbeidet har gitt de ulike aktørene økt kjennskap til hverandres tiltak og virkemidler, og at de har lyktes i å utvikle hensiktsmessige samarbeidsformer rundt utsatt ungdom.

Les hele rapporten NAV-veiledere i videregående skole (pdf)