Forskere fra Uni Research har evaluert forsøket med ny medisinsk vurdering ved seks måneders sykmelding over en treårsperiode fra 2015. Formålet med forsøket har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget for vurderingen av om tiltaket bør innføres i hele landet.

I forsøket er en ordning med ny medisinsk vurdering (NMV) av annen lege etter seks måneders sykmelding prøvd ut og evaluert. Det ble ansatt ni leger i NAV (NMV-leger), som skulle gjennomføre den nye medisinske vurderingen på eget legekontor. NAV var ansvarlig for å innkalle utvalgte brukere til samtale med NMV-legene, som deretter skrev rapport fra samtalen til brukerens fastlege. Fastlegen sto for videre oppfølging og vurdering av sykmeldingsgrad.

Forsøket ble gjennomført som en randomisert kontrollert studie i et begrenset geografisk område. Hordaland ble valgt som forsøksfylke, med geografi og innbyggere som er representativt for hele landet. Evalueringen er basert på kvantitative effektanalyser, kvalitative undersøkelser, og bygger på ulike datakilder som intervjuer, konsultasjonsdata og registerdata.

Forskerne finner ingen effekt av NMV, verken på antall dager sykmeldt, på gradering av sykmelding, på sannsynligheten for å gå ut av sykmelding før sykmeldingsretten var oppbrukt, eller på overgang til arbeidsavklaringspenger. Dette gjelder for alle som ble innkalt til NMV, uavhengig av om de møtte eller ikke til NMV konsultasjonen. Evalueringen viste heller ingen effekt for undergrupper definert ut fra kjønn, alder og sykmeldingsdiagnose. Dette gjenspeiles i intervjuene med pasienter og fastleger som uttrykte at de ikke hadde opplevd at NMV hadde ført til endring i oppfølgingen eller mindre sykefravær. Følgelig anbefaler forskerne ikke å innføre ordningen over hele landet.

Les hele rapporten Forsøk med ny medisinsk vurdering