Analyseselskapet Ideas2Evidence har gjennomgått tilgjengelig forskningslitteratur om kvalifiseringstiltak rettet mot innvandrere for å indentifisere tiltak og grep som kan øke overgangen til arbeid. Ifølge utredningen viser både norsk og internasjonal forskning at lønnstilskudd er tiltaket som har klart høyest suksessrate for å redusere ledighet og øke overgang til arbeid i målgruppen. For at tiltaket skal virke, er det imidlertid avgjørende at både deltaker og bedrift er motiverte, har en god match og at saksgangen for bedriften er effektiv.

Litteraturgjennomgangen er bestilt i forbindelse med satsingen "Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen", som blant annet jobber med å utvikle en ny kvalifiseringsmodell for deltakere med innvandrerbakgrunn.

Les sammendraget eller hele rapporten Gode grep i kvalifiseringsløp (pdf).