I forsøket "Kjerneoppgaver" har fem utvalgte NAV-kontor selv stått for avklarings- og oppfølgingstjenester, i stedet for å kjøpe tjenestene eksternt. Kontorene har fulgt samme regler for inntak som eksterne tiltaksarrangører gjør, og de økonomiske rammene har vært like. Hensikten har vært å undersøke om NAV på denne måten kan tilby brukerne en mer helhetlig og arbeidsrettet oppfølging, kortere ventetid før og mellom tiltak og høyere overgang til arbeid.

Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet har fulgt forsøket i perioden 2012-2015, og sammenlignet de fem forsøkskontorene med fem tilsvarende kontorer som kjøpte tjenester eksternt. Både kvantitative og kvalitative metoder er benyttet i evalueringen, se rapporten for en detaljert beskrivelse av forskningsdesignet.

Konklusjonen er at NAV selv kan utføre avklarings- og oppfølgingsarbeidet like bra som eller enda bedre enn eksterne tiltaksarrangører. Noen sentrale funn:

  • Tre av forsøkskontorene fikk like mange i arbeid som kontrollkontorene, mens to fikk flere ut i jobb.
  • Effektanalyser av registerdata viser at den samlede positive effekten av forsøket på overgang til arbeid, er på hele 39 prosent. Dette omfatter både personer som kom ut i jobb på fulltid, og personer som hadde overgang til deltidsarbeid i kombinasjon med ytelser fra NAV. Den positive utviklingen var i hovedsak drevet av personer med overgang til deltidsjobb kombinert med arbeidsavklaringspenger.
  • Ifølge rapporten skyldes den positive effekten at forsøkskontorene har lagt til rette for en spesialisering av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen både organisatorisk og kompetansemessig. I tillegg er det tettere kontakt mellom innsøkende NAV-veileder og tiltak enn det som er vanlig ved kjøp av eksterne tjenester. 
  • Den største utfordringen for NAV er vel så mye knyttet til kompetanse som til kapasitet. Det handler både om samarbeidet med det ordinære arbeidslivet, og om oppfølging av brukere med sammensatte utfordringer og begrensede valgmuligheter på arbeidsmarkedet.
  • Forsøket har blant annet vist at tradisjonell formidlingsbistand og enklere former for oppfølging ikke er tilstrekkelig for mange av brukerne. Veilederens rolle er utviklet i retning av jobbspesialisten i Supported Employment, en metodisk tilnærming til arbeidsrettet brukeroppfølging. SE legger vekt på rask utplassering for å bruke vanlige arbeidsplasser som arena for avklaring og oppfølging, og forutsetter tett oppfølging og samarbeid med arbeidsgiver.
  • Brukerne som er intervjuet i forbindelse med forsøket, er i hovedsak positive. Det er spesielt den tette, individuelle oppfølgingen, skreddersøm av tilbud og det å komme raskt ut i praksisplass som blir fremhevet som fordelaktig.  

Les AFI-rapporten Inkluderingskompetanse i NAV (pdf)