Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen og Lise Lien har evaluert NAV-tjenester i fengsler i perioden 2015-2017, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hensikten har vært å undersøke ivaretagelsen av innsattes rett til NAV-tjenester i lys av samarbeidsavtalen mellom kriminalomsorgen og NAV fra 2014.

Samarbeidsavtalen skulle styrke samarbeidet og øke tilgangen til NAV-tjenester for innsatte, og det ble utarbeidet retningslinjer for NAV-veileder i fengsel og det lokale samarbeidet. Forskerne har sett nærmere på hvordan disse sentrale føringene følges lokalt, og hvilken betydning de har for innsattes tilgang til tjenester i fengselet.

Evalueringen bygger på casestudier, individuelle intervjuer, gruppeintervjuer og en nettbasert survey. Åtte fengsler ble valgt ut som case, og invitert til å delta på samlinger i regi av NAV og Kriminalomsorgsdirektoratet i prosjektperioden. I tillegg gjennomførte forskerne casebesøk i to av fengslene. NAV-veiledere, sosialkonsulenter, tilbakeføringskoordinatorer, fengselsledelse, betjenter og andre ansatte er intervjuet.

NAV har en viktig funksjon i fengslene

Ifølge evalueringsrapporten er NAV etter hvert til stede i mange fengsler rundt om i landet, men med svært varierende stillingsressurs fra fengsel til fengsel. Forskerne finner lokale variasjoner mellom fengslene, men arbeidsrettet bistand, overgang til arbeid og aktivitet og en avklart inntektssikring etter soning er felles hovedområder for NAV-veilederne. I de fengslene hvor NAV er til stede, har de ifølge evalueringsrapporten etablert en viktig rolle. NAV-veilederen har betydning for kvaliteten i tilbakeføringsarbeidet, og bidrar til en mer ressurseffektiv prosess. Uten NAV i fengslet mister innsatte tilgangen til tjenester, og det gjelder særlig den arbeidsrettede bistanden.

Forskerne konkluderer med det kan være nødvendig å etablere systemer som sikrer innsatte tilgang til NAV-tjenester i fengslet på lik linje med helse- og skoletilbud.

Les hele rapporten NAV i fengsel