Forskere fra SINTEF har sett nærmere på det legemeldte sykefraværet i Troms fylke, sammenlignet med Møre og Romsdal og Rogaland. Mens Troms har noe høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet, har Møre og Romsdal omtrent på gjennomsnittet, og Rogaland noe lavere. Disse forskjellene har vedvart over tid. Hensikten med prosjektet har vært å finne forklaringer på regionale forskjeller i sykefraværet.

Forskerne har hatt en utforskende tilnærming til forskningsspørsmålene, og benyttet seg av flere metoder i prosjektet. Med utgangspunkt i eksisterende forskning og statistikk fra de tre fylkene, har de utledet hypoteser som så er videre testet gjennom regresjonsanalyser av registerdata fra SSB og NAV.

Troms består av flere rurale områder, og det er lengre avstand mellom tettstedene enn i de to andre fylkene. Sammenlignet med Møre og Romsdal og Rogaland har Troms en eldre befolkning, et lavere utdannings- og inntektsnivå, en større andel uføre og lavere sysselsetting. I tillegg er en høyere andel av befolkningen sysselsatt i næringer som tradisjonelt har vært kjent for høyt fraværsnivå, som helse og sosial. Disse forholdene forklarer likevel ikke hele forskjellen mellom Troms og referansefylkene, viser denne undersøkelsen. Ifølge rapporten ser det ut til at et ulikt arbeidsmarked og ulike holdninger til sykefravær blant arbeidsgivere, arbeidstakere og sykmeldere kan være mulige årsaker til forskjellene. Forskerne anbefaler derfor økt vektlegging av å tilpasse tiltak til lokale forhold.

Les hele rapporten Regionale forskjeller i sykefravær