Forskere fra Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en kartlegging av samarbeidet mellom NAV og kommunen om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Målet har vært å gi et overblikk over dagens situasjon, samt belyse hvordan og hvor ofte det samarbeides på overordnet nivå. Forskerne har også sett på hvordan samarbeidet mellom NAV-veiledere og veiledere i kommunen foregår i praksis, og hvordan det er organisert.

Kartleggingen er basert på intervjuer med ressurspersoner ved NAVs fylkeskontorer og IMDis regionkontorer, samt spørreundersøkelser blant ledere for NAV-kontorer og introduksjonsprogram i alle kommuner.

Forskerne finner stor variasjon i samarbeidsformer og omfanget av samarbeidet om introduksjonsprogrammet. Til tross for relativt hyppige møter mellom NAV-ledere og ledere for introduksjonsprogrammet, har under to tredjedeler av NAV-kontorene og kommunene inngått samarbeidsavtaler. I snaut fire av ti kommuner er introduksjonsprogrammet organisert i NAV. Det å ha en samarbeidsavtale på plass, samt det å ha introduksjonsprogrammet organisert i NAV-kontoret, har ifølge rapporten en positiv sammenheng med hvor mye det samarbeides i praksis.

Undersøkelsen viser også at lederne i NAV og introduksjonsprogrammet er samstemte når det gjelder hvilke områder det er mest viktig å samarbeide om: arbeidsretting og arbeidsrettede tiltak. Når det gjelder barrierer for samarbeidet, svarer flest informanter digitalisering og krav om selvbetjening for NAVs brukere, ulike datasystemer og knappe ressurser.

Les hele rapporten "Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging"