Arbeidsforskningsinstistuttet (AFI) og Proba samfunnsanalyse har gjennomført en evaluering av forsøket «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Forsøket ble iverksatt av direktoratet i 2013, som en fireårig, nasjonal satsing etter initiativ fra Arbeids- og sosialdepartementet. Målsetningen var å utvikle kunnskapsbasert praksis gjennom et likeverdig samarbeid mellom praksisfelt, brukere, forskning og undervisning. Fire fylker og tre forskningsmiljøer deltok – Rogaland og Universitetet i Stavanger, Sør-Trøndelag og NTNU, samt Østfold i samarbeid med Buskerud og Høgskolen i Østfold. Fylkesprosjektene utviklet og gjennomførte utprøvninger av metoder ut fra lokale behov og forutsetninger. Her kan du lese mer om forsøket.

Evalueringen, som omfatter vurderinger av både prosess og resultat, følger forsøket fra våren 2014 og ut 2016. Den er basert på flere datakilder: dokumenter, intervjuer, observasjon og dialog. Forskerne har sett på organiseringen av forsøket og de ulike fylkesprosjektene, læring og utvikling av læringssystemer, og samarbeidet mellom aktørene. Resultater fra lokale utprøvinger er ikke vurdert, ettersom dette er utført av forskermiljøet i de ulike fylkesprosjektene.

Ifølge evalueringsrapporten har forsøket gitt nyttige erfaringer for det videre arbeidet med innovasjon, utvikling og læring i organisasjonen. Forskerne anbefaler at direktoratet søker å redusere organisatorisk kompleksitet i fremtidige innovasjonsforsøk, samt at en bruker mer tid på utviklingsfasen for å sikre felles forståelse mellom aktørene ved prosjektstart. De anbefaler videre tydeligere krav til prosjektledelse, og innarbeidelse av pilotering i forskningsdesign.

Les hele rapporten Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV