Forsker Kristine von Simson fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) har undersøkt effekter av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråjobbing for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole, en sårbar gruppe i samfunnet. For det første har hun undersøkt om midlertidige jobber gjennom vikarbyrå kan være et springbrett til arbeidslivet for denne gruppen. Videre har hun sammenlignet effekten av vikarbyråjobbing med deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak. Analysene bygger på registerdata fra FD-trygd og utdanningsdata fra Nasjonal utdanningsdatabase (NUBD).

Studien er en videreføring av en undersøkelse fra 2012. I denne undersøkelsen har von Simson snevret inn målgruppen til å kun omfatte registrert arbeidsledig ungdom, mens ungdom som ikke søker jobber eller ikke kan jobbe av helsemessige årsaker, er utelatt. I tillegg har hun også sett på retur til skolebenken som et eget utfall, på lik linje med arbeid.

Noen sentrale funn:

  • Både vikarbyråjobbing og arbeidsrettede tiltak har en positiv effekt på overgang til jobb og utdanning, men effektene varierer mellom ulike grupper av ungdom.
  • De yngste ser ut til å ha mindre utbytte av tiltaksdeltakelse og vikarbyråjobbing når det gjelder å komme i arbeid, men innsatsene øker sannsynligheten for at de vender tilbake til skolebenken.
  • Særlig ser det ut til at arbeidspraksis øker sannsynligheten for overgang til utdanning for de yngste ungdommene.  

Les notatet Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter (pdf).