Proba samfunnsanalyse har følgeevaluert innføringen av Hedmarksmodellen i Rogaland, Buskerud og Aust-Agder, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Forsøket startet 1. september 2015, og varte i 12 måneder.

Den såkalte Hedmarksmodellen ble utviklet og implementert av NAV Hedmark i 2012-13. Modellen gikk ut på at NAV-kontorene innførte ukentlige saksdrøftingsverksteder der man drøftet aktivitetskravet i de sykmeldingene som hadde vart i åtte uker. I verkstedet fikk veileder faglig støtte fra rådgivende lege og kompetanseveileder fra NAV fylke. De sykmeldte som ikke fikk unntak fra aktivitetskravet ved uke 8, fikk sykepengene sine formelt stanset. Samtidig sendte NAV et standardbrev til den sykmeldte med informasjon om at sykepengeutbetalingen ble stanset midlertidig, samt en oppfordring om å ta kontakt med arbeidsgiver. Målet var å styrke NAVs rolle i sykefraværsoppfølgingen, og stille tydeligere krav til lege/sykmelder, arbeidsgiver og arbeidstaker. Analyser utført av utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2014 viste markant nedgang i sykefraværet i Hedmark sammenlignet med andre fylker, samt økt bruk av gradert sykmelding. Høsten 2014 ble det dermed besluttet å iverksette et forsøk i tre nye fylker basert på erfaringene fra Hedmark.

Probas evaluering er basert på intervjuer med NAV-ansatte i de tre forsøksfylkene, og observasjon på saksdrøftingsverksteder. I tillegg har forskerne gjennomført spørreundersøkelser blant alle NAV-ansatte som følger opp sykmeldte (SYFO-veiledere), og alle IA-rådgiverne på Arbeidslivssentrene. De har også gjennomført intervjuer med noen få arbeidsgivere, sykmeldte og sykmeldere/leger i berørte fylker.

Ifølge evalueringsrapporten har håndteringen av aktivitetskravet innenfor rammene av Hedmarksmodellen vært positiv. Etableringen av saksdrøftingsverkstedene har gitt en bedre og mer lik vurdering av aktivitetsplikten. Verkstedene har også gitt SYFO-veilederne økt kompetanse og faglig selvtillit i sin håndtering av de sykmeldte. Det er også bred enighet blant informantene om at modellen har bidratt til at flere sykmeldte fanges opp på et tidligere tidspunkt i sykefraværet. Mye tyder også på at flere kommer tidligere ut i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet.

Les hele rapporten Sluttevaluering av Hedmarksmodellen - NAVs håndtering av aktivitetskravet i uke åtte av en sykmelding