Hvert år brukes det rundt åtte milliarder kroner på arbeidsmarkedstiltak i Norge. Hovedmottakerne av disse tiltakene er personer med bistandsbehov grunnet nedsatt arbeidsevne. De viktigste årsakene til nedsatt arbeidsevne er muskel‐ og skjelettsykdommer og psykiske lidelser. Tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak har handlet om å tilby opplæring og arbeidspraksis i skjermet virksomhet, såkalt «Train then place». Supported Employment (SE) og SE-varianten Individual Placement and Support (IPS) innebærer i stedet at deltakeren så raskt som mulig skal ut i vanlig jobb med tett oppfølging, «Place then train». Tilnærmingen har vært brukt i USA og andre land i mange år, men i Norge har metodikken lenge vært omstridt.

Arbeids‐ og velferdsdirektoratet ønsket derfor en systematisk oversikt over effekter av SE-tilnærmingen, samt en vurdering av forskningsfunnenes overførbarhet til norske forhold. Oversikten er utarbeidet av Folkehelseinstituttets avdeling for kunnskapsoppsummeringer, som har identifisert, vurdert og sammenstilt relevant forskning i tråd med Kunnskapssenterets håndbok. I alt 38 kontrollerte studier er inkludert i oversikten, de fleste fra USA og Europa.

Ifølge rapporten viser forskningen klare effekter av Supported Employment. Sammenlignet med andre tiltak, får SE-tilnærmingen flere personer med bistandsbehov ut i jobb. Best dokumentert er IPS for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Les mer om funnene i rapporten Systematisk oversikt: Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov