Bakgrunnen for prosjektet er kunnskap om at personer med utviklingshemming har små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Forskere ved AFI, OsloMet, har tatt for seg tre ulike typer virksomheter: en videregående skole, et kommunalt dagsenter og en arbeids- og inkluderingsbedrift. Hensikten har vært å undersøke om virksomhetene gjennom økt bruk av SE, uten økt bruk av ressurser, kan lykkes med å få flere overganger til ordinært arbeid.

Hovedinntrykket forskerne sitter igjen med er at økt bruk av SE er mulig innenfor samtlige virksomheter, og at det er både engasjement og ønske om å realisere SE.

De finner at dersom de skal få dette ti,l er det viktig med forankring og støtte i ledelsen om bruk av SE-metodikk, kompetanse om SE og jobbspesialistrollen, at det frigjøres tid og ressurser, og at samarbeid mellom NAV, kommune, skole/fylkeskommune og andre nettverk.

Undersøkelsen peker på flere områder med forbedringspotensiale som kan muliggjøre økt overgang til arbeid: at NAV i større grad vektlegger SE for personer med utviklingshemming, økt kompetanse om arbeidspotensiale hos personer med utviklingshemming, forebygge uføretrygding og iverksette arbeidsevnevurderinger basert på SE-metodikk og åpne for at voksne med utviklingshemming kan jobbe i kombinasjon med uføretrygd.

Les hele rapporten på OsloMet sine sider.Der finner du også en nyhetssak om prosjektet