Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har undersøkt kommunenes organisering av arbeids- og aktivitetstilbud for personer med utviklingshemning. Hensikten har vært å finne ut om samarbeidsforaene fungerer etter hensikten, og om det finnes variasjoner i praksis i ulike kommuner og bydeler. Prosjektet har også forsøkt å kartlegge hvor mange utviklingshemmede som er i jobb, hvor mange som mangler tilbud, og hvilke alternativer som finnes.

Undersøkelsen er gjennomført som en elektronisk survey til alle landets 428 kommuner og Oslos 15 bydeler, hvorav rundt halvparten svarte. I tillegg er det gjennomført analyser av registerdata for perioden 2013-2015 fra SSBs befolkningsregistre, IPLOS og NAV.

Avdekker mangelfull registrering

Undersøkelsen avdekker variasjoner i organisering og tildeling av tiltak og dagtilbud til personer med utviklingshemning mellom kommunene, og at samarbeidsfora ikke benyttes i utstrakt grad. Det mangler også kunnskap om samarbeidsmøter mellom kommune, NAV lokalt og tiltaksarrangører, hvor brukernes behov for tjenester og tiltak skal kartlegges.

For drøyt halvparten av de 14 802 personene i yrkesaktiv alder som er registrert med utviklingshemning i Norge, er grad eller type utviklingshemning ikke spesifisert, ifølge rapporten. Videre deltok kun en fjerdedel av de utviklingshemmede i yrkesaktiv alder i arbeidsmarkedstiltak i 2015, de fleste i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet, mens en fjerdedel var brukere av kommunale dagsentra. Rundt halvparten var ikke registrert i noe dagtilbud. Dette er lavere andeler enn tidligere undersøkelser har kommet frem til. Ifølge rapporten kan forskjellene skyldes manglende registrering av de som bruker dagsentra, eller en økende andel utviklingshemmede uten dagtilbud. Konklusjonen er at det er behov for et bredt tilbud av arbeids- og aktivitetstilbud til flere enn i dag.

Les hele rapporten Voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene