Utviklingsprosjektet «Ut i jobb» springer ut av Kirkens Bymisjon Drammens årelange engasjement for å hjelpe personer med rus- og soningsbakgrunn tilbake til samfunnet og ut i ordinært arbeid ved avdeling FRI.  For å få mer kunnskap om hvilke faktorer som fremmer arbeidsinkludering for målgruppen, innledet organisasjonen et forskningssamarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hensikten med evalueringen har vært å dokumentere og evaluere arbeidsmetodene i prosjektet. Den har et beskrivende og eksplorativt design, og er basert på fokusgruppeintervjuer med deltakere og ansatte. I tillegg er det gjennomført individuelle intervjuer med arbeidsgivere. Konklusjonen er at prosjektet langt på vei har lykkes i å få deltakerne i jobb, og at sentrale suksessfaktorer er den tette, helhetlige oppfølgingen, likemannsarbeidet og samarbeidet med arbeidsgiverne.

Les sammendraget eller hele rapporten «Fra outsider til A4» (pdf)