De siste to årene har Røde Kors gjennomført forsøksprosjektet «Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet». Hensikten har vært å undersøke om frivillighet er et egnet virkemiddel for inkludering i arbeidslivet, samt hvordan Røde Kors kan bidra til at arbeidssøkere kommer i arbeid. Forsøket har bestått av to delprosjekter rettet mot innvandrerkvinner ved Stella Røde Kors kvinnesenter i Oslo: «Stella mentor» og «Mat med mål og mening», og prosjektet «Fra frivillig arbeid til arbeidslivet – Tromsø Røde Kors», som omfatter praksisplasser for personer som står utenfor arbeidslivet. Institutt for Samfunnsforskning har hatt ansvaret for følgeevalueringen.

Ettersom det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon om deltakernes status på arbeidsmarkedet i etterkant av deltakelsen, gir evalueringen ikke svar på om frivillig arbeid øker sannsynligheten for å få jobb. Følgeevalueringen er snarere en systematisering av erfaringer fra de tre delprosjektene, samt en vurdering av hvorvidt deltakerne har tilegnet seg kvalifikasjoner som gjør dem mer ettertraktede på arbeidsmarkedet. Ifølge evalueringsrapporten har de frivillige organisasjonene visse fortrinn fremfor offentlige og kommersielle aktører, ved at brukere ofte har mer tillit til dem. Organisasjonene kan identifisere behov hos sårbare og utsatte grupper i samfunnet, og de kan utvikle nyskapende tilbud. I tillegg gjør frivillighetskulturen at de strekker seg litt lengre for å hjelpe målgruppen og finne løsninger.

Les evalueringsrapporten "Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet" (pdf).