Hvert år rammes flere enn 30 000 personer av kreft, av disse er mellom 5 000 og 7 000 arbeidstakere som får kreft for første gang. For mange medfører sykdommen langvarig behandling. Nå har forskere fra Proba samfunnsanalyse sett nærmere på kreftrammede arbeidstakeres situasjon, samt hvordan arbeidsgivere og støtteapparatet kan bidra til å øke arbeidsnærværet under behandling for denne gruppen. Ikke overraskende finner de at yrke og muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen har stor betydning, men undersøkelsen viser også at støtte fra arbeidsgiver og kolleger betyr mye.

Forskere finner i tillegg store variasjoner i sykefraværet blant kreftrammede. Mens enkelte går igjennom sykdommen uten å være sykmeldt i det hele tatt, er én av tre kreftrammede sykmeldt så lenge at de går over på arbeidsavklaringspenger før de kommer tilbake på jobb.

Les rapporten "Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær"